e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]

ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0023
14-12-2562
 เรียน คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอำเภอพัฒนานิคม (เดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมสวัสดิการฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จากเวลา 09.00 น.เป็น เวลา 13.00 น.
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
0172
14-12-2562
 การสรรหาและคัดเลือก “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น”ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน
3993
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3992
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครุศาสตร์วิชาการ "เปิดบ้านนักศึกษาครู"
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3991
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3990
13-12-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ เรื่อง อนุมัติไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3989
13-12-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ เรื่อง อนุมัติไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3988
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาราบ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3987
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกดครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 9 (เพิ่มเติมกำหนดการ ใบตอบรับ)
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3987
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกดครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 9
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3986
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเอกชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนในสังกัด อปท. เรื่อง สรุปผลการแข่งขันงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0045
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือก “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
3985
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฏร์บำรุง เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3984
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องสาริกา เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3980
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกล้วยน้ำไทยมูลนิธิเรียนต่อสายวิชาชีพ
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0056
13-12-2562
 เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง ขอส่งประกาศสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชัยบาดาล
3979
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่157 เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3978
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3976
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลทอง เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3976
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3975
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับโศก เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3974
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0013
13-12-2562
 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคมประชุม
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม
3970
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมวาดภาพพระบฏในงานทำบุญเมืองลพบุรี
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3962
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0022
13-12-2562
 เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม (เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ซอย19/2 ขวา ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.ไทยรัฐ 100 ร.ร.บ้านเขาขวาง ร.ร.วัดสี่ซับเจริญธรรม ร.ร.บ้านคลองสาริกา ร.ร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ประชุม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
3960
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม
 บริหารงานบุคคล
3965
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาราบ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
 บริหารงานบุคคล
3963
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
 บริหารงานบุคคล
3964
13-12-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.