e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]

ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0291
29-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร เรื่อง อัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ขอลาออก
 บริหารงานบุคคล
0290
29-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อคู่ เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
29-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเฉพาะราย
 บริหารงานบุคคล
0285
29-01-2563
 เรียน ประธานกลุ่มโณงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Reading Test:RT)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0000
29-01-2563
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานมาตรการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1/2563
 ตรวจสอบภายใน
0003
28-01-2563
 เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O net กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
0282
28-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง เรื่อง อนุม้ติไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0001
28-01-2563
 เชิญประชุม
 กลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์
0280
28-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
0279
28-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157 เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0002
28-01-2563
 ขอเชิญประชุม
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม
0278
27-01-2563
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0277
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0274
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กรณีเด็กรหัส G
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0005
27-01-2563
 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญประชุม
 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ
0273
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปลอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0276
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0275
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
00**
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรื่อง ส่งคำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบที่แก้ไข
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0272
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0000
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 บริหารงานบุคคล
0001
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำเภอลำสนธิ เรื่อง ขอเชิญกรรมการดำเนินการสอบO-NET ป.6,ม.3 ประชุมซักซ้อมการจัดสอบระดับสนามสอบ
 กล่มโรงเรียนลำสนธิ
0003
27-01-2563
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครูกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง ที่เป็นคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง เชิญประชุม
 กลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
0177
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายกะตา เรื่อง ประชุมราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บริหารงานบุคคล
0265
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0271
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกร่างกรอบโครงสร้างหลักสูตร Guidance Core Trainer Program
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0004
27-01-2563
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 กลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์
0269
27-01-2563
 เรียน ผอ.รร.ในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2562
 นโยบายและแผน
0268
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0267
27-01-2563
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (รอบครูผู้สอน)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.