e-office
[ สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ | ค้นหนังสือราชการจากโรงเรียน | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา ]

ที่
ลงวันที่
        เรื่อง (หนังสือราชการจากสถานศึกษา)
      โรงเรียน
--
 
 
0092
08-05-2563
 ส่งประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บ้านเขารวก
0075
01-05-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม (แก้ไข)
 บ้านสระเพลง
0075
01-05-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเดือนพฤษภาคม
 บ้านสระเพลง
0031
10-04-2563
 ส่งแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านหนองเสมา
0062
09-04-2563
 ขอส่งแบบกำกับ ติดตามการนำผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานไปใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน
 บ้านปรางค์น้อย
0061
08-04-2563
 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านปรางค์น้อย
0016
08-04-2563
 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านหนองตะแบก
0017
31-03-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม
 บ้านหนองตะแบก
0016
31-03-2563
 แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 บ้านหนองตะแบก
0016
31-03-2563
 แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 บ้านหนองตะแบก
0030
31-03-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน
 บ้านหนองเสมา
0062
31-03-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเดือนเมษายน
 บ้านสระเพลง
--
 
 
0037
26-03-2563
 คะแนนสอบ มาตรฐานกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๔-๕ โรงเรียนบ้านท่าตะโก
 บ้านท่าตะโก
0014
26-03-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน
 บ้านหนองตะแบก
0022
12-03-2563
 ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 อนุบาลวัดหนองม่วง
0020
06-03-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 บ้านทุ่งดินแดง
0036
06-03-2563
 พนักงานราชการครูขอลาออก
 บ้านทะเลทอง
0029
05-03-2563
 ส่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม
 บ้านหนองจาน
--
 
 
0008
04-03-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม (แก้ไข)
 บ้านหนองตะแบก
0046
04-03-2563
 รายงานการร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
 บ้านทุ่งตาแก้ว
0030
04-03-2563
 ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 บ้านบ่อคู่
0008
04-03-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม
 บ้านหนองตะแบก
0051
03-03-2563
 เรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดงาน รวมพลังเพื่อพัฒนาการศึกษา "49 ปี หนองโกกลมเกลียว แลเหลียวคืนถิ่น"
 บ้านหนองโกวิทยา
0041
03-03-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563
 บ้านสระเพลง
0021
02-03-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ มีนาคม ๒๕๖3
 บ้านหนองไก่ห้าว
0016
02-03-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม
 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
0027
02-03-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563
 บ้านหนองปลาไหล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.