e-office
[ สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ | ค้นหนังสือราชการจากโรงเรียน | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา ]

ที่
ลงวันที่
        เรื่อง (หนังสือราชการจากสถานศึกษา)
      โรงเรียน
0183
29-01-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(แก้ไข)
 บ้านหนองเกตุ
0182
29-01-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 บ้านหนองเกตุ
0016
29-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 บ้านทุ่งท่าช้าง
0015
29-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 บ้านใหม่สามัคคี
0181
29-01-2563
 ส่งขออนุญาตพาคณะครูและนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 บ้านหนองเกตุ
0008
29-01-2563
 ส่งแบบรายงานการประชุมความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการย้าย
 บ้านดงดินแดง
0018
29-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
 บ้านคลองกลุ่ม
0004
29-01-2563
 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 บ้านเหวตาบัว
0023
29-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 บ้านโกรกรกฟ้า
0027
29-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 บ้านคลอง
0013
29-01-2563
 ส่งข้อมูลบุคลากรจาก P-School Checking Program
 
0011
29-01-2563
 เรื่อง ขออนุมัตินักเรียนเข้าสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
 บ้านทะเลทอง
0016
29-01-2563
 รายงานผลการรับนักเรียนย้ายไปเข้าเรียน
 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
0010
29-01-2563
 ส่งคำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ช่องสาริกา
0012
29-01-2563
 ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บ้านบ่อคู่
0018
29-01-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 บ้านวังทอง
0081
28-01-2563
 ส่งข้อมูล ครูและบุคลากร จาก P-School Checking Program
 ไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)
0020
28-01-2563
 ฉบับแก้ไข ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เข้าค่ายลูกเสือสามัญ)
 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
28-01-2563
 ส่งหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 บ้านโคกแสมสาร
0008
28-01-2563
 คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 บ้านห้วยนา
0010
28-01-2563
 ส่งแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 วัดศิริบรรพต
0010
28-01-2563
 ส่งแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 วัดศิริบรรพต
0010
27-01-2563
 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 บ้านบ่อน้ำ
0026
28-01-2563
 ส่งคำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 บ้านหนองประดู่
0011
28-01-2563
 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 บ้านห้วยเขว้า
0011
28-01-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 บ้านหนองไทร
0009
28-01-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
0025
28-01-2563
 เรื่องที่ต้องการส่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
 บ้านซับผาสุก
0013
28-01-2563
 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์
 วัดหนองนา
0006
28-01-2563
 เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์
 บ้านมะกอกหวาน

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.