e-office
[ สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ | ค้นหนังสือราชการจากโรงเรียน | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา ]

ที่
ลงวันที่
        เรื่อง (หนังสือราชการจากสถานศึกษา)
      โรงเรียน
0145
14-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 บ้านหนองปล้อง
0144
14-12-2562
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ"
 บ้านหนองปล้อง
0228
14-12-2562
 รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ”
 บ้านวังตาอินทร์
0230
13-12-2562
 รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ”
 บ้านเขายายกะตา
0245
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 
0245
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 บ้านวังทอง
0245
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 บ้านวังทอง
0142
13-12-2562
 การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 บ้านวังก้านเหลือง
0174
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
0164
13-12-2562
 รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค(ระดับชาติ) ครั้งที่69 ของโรงเรียนบ้านดีลัง
 บ้านดีลัง
0216
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 บ้านมะนาวหวาน
0052
13-12-2562
 การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 บ้านเหวตาบัว
0165
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 บ้านดีลัง
0165
13-12-2562
 แผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
 บ้านหนองโพธิ์
0164
13-12-2562
 การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 บ้านวังแขม
0190
13-12-2562
 รายงานพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
 บ้านเขาตะแคง
0162
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 บ้านสหพันธ์อ่างทอง
0219
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
0288
13-12-2562
 รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
 บ้านป่าเขว้า
0287
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
 บ้านป่าเขว้า
0165
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 บ้านดีลัง
0219
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
0342
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 อนุบาลท่าหลวง
0287
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
 บ้านป่าเขว้า
0287
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
 บ้านป่าเขว้า
0180
13-12-2562
 ส่งแบบสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนต้องการส่ง
 โรงเรียนบ้านหัวลำ
0151
13-12-2562
 ส่งรายงานการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
 บ้านคลอง
xxxx
13-12-2562
 แบบสรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียน ระดับโรงเรียน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
 บ้านวังแขม
0162
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 วัดศิริบรรพต
0287
13-12-2562
 ส่งแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
 บ้านป่าเขว้า

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.