capture 20200504 122839
              การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีให้ได้มาตรฐานมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย 2 ภาคส่วนได้แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            แนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานของสถานศึกษา
            1. วางแผนการดำเนินงาน
                1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
                1.2 ศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
                1.3 โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีประเมินก่อนการดำเนินงาน
                1.4 รายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
                1.5 นำผลการประเมินตนเองเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
            2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
                2.1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน             
                2.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
                2.3 ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
            3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
                3.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวี ประเมินหลังการดำเนินงาน
                3.2 รายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
                3.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง
            4. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีไปใช้โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
capture 20200504 124206
              กรอบโครงสร้างของมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 
 แนวทางการพัฒนาในภาพรวม
1. ผู้บริหาร
    ผู้บริหารจัดทำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ "5 ข้อผู้บริหารจัดทำ" มุ่งเน้นให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่เลือดออกการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ผู้บริหารควรดำเนินการ ดังนี้
    1.1 วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
    1.2 เป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกคนทุกฝ่ายตามหลักแห่งความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียนรวมถึงการกำกับดูแลให้มีการติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน
    1.4 จัดหาส่งเสริมกำกับดูแลให้มีคู่มือครูสอนทางไกลผ่านแผนการจัดการเรียนการสอน เรียนรู้รายชั่วโมง
    1.5 นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของทุกห้องอย่างสม่ำเสมอ
2. ครู
    ครูนำ 5 ข้อปฏิบัติการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  "6 ข้อครูนำไปปฏิบัติ" มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนไปทางนั้นเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีข้อที่ครูควรดำเนินงาน ดังนี้ 
    2.1 จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเสื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
    2.2 เตรียมการก่อนล่วงหน้าทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้และกิจกรรมเสริมการที่คู่มือครูสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนดไว้รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
    2.3 ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อม ต้นทางและต้องเอาไปใส่กำกับดูแลแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนในทุกครั้ง
    2.4 สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง
    2.5 วัดและประเมินผลเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป
    2.6 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
 
แนวทางการพัฒนาในรายมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 เตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโดยมีมุมแสดงผลงานและป้ายนิเทศแสดงความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่
2. ตัวสอบความพร้อมของอุปกรณ์สัญญาณการแพร่ภาพของโรงเรียนต้นทางให้สามารถจัดการเรียนการสอน
3. ศึกษาคู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นทางเตรียมสื่ออุปกรณ์ใบงานให้สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางโดยการเตรียมล่วงหน้าก่อนสอนอย่างน้อย 1 วัน
4. ชี้แจงการทำความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับ DLTV
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดการเรียนการสอนของครูปลายทางให้มีประสิทธิภาพครูปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเสื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
2. เตรียมการสอนล่วงหน้าฉันซื้อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนดไว้รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
3. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่กำกับดูแลแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง
4. สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 3 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่ เพื่อทำการซ่อมเสริมต่อไป โดยมีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และวัดผลปลายปีอย่างเป็นระบบ ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. หากมีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 4 สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้
2. สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. สอนซ่อมเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
2. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดสภาพห้องเรียนอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานห้องเรียน ตามบริบทของโรงเรียน โดยบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัย 
2. มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ
3. มีภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ตัวชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1. สถานศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบออกควบคุมดูแลอุปกรณ์และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้
3. จัดทำตารางกิจกรรมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ตัวชี้วัดที่ 4 กำหนดนโยบายและนำนโยบายโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
1. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ให้เห็นถึงแนวทางการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพได้
2. กำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3. จัดโครงการกิจกรรมงบประมาณเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามบริบทของโรงเรียน
4. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ
5. การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6. นำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้มีสุขภาพต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเอ(ID plan) และกระบวนการ PLC เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. พร้อมกำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID plan) เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID plan) ที่สอดคล้องกับแผนที่ได้จัดทำไว้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) จากผลการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ตัวชี้วัดที่ 6 การนิเทศภายใน
1. กำหนดแผนการนิเทศโดยมีองค์ประกอบดังนี้การนิเทศหาระยะเวลาวิธีการย่อความและผู้นิเทศให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา
2. ดำเนินการนิเทศภายในตามบริบทของสถานศึกษา เช่น คู่สัญญา, เยี่ยมชั้นเรียน, เพื่อนสนิท เป็นต้น
3. การสรุปผลการนิเทศมีแลกเปลี่ยนผลการนิเทศและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา
 

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3079924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1511
2745
9365
3060715
49232
41585
3079924

Your IP: 44.200.77.92
2024-02-29 16:53