icon 146776หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2
 

1.1 ปกหน้า

 

 

1.2 บันทึกข้อความ

 

 

1.3 หน้าเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 

 

1.4 คำนำ

 

 

1.5 งบหน้าหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

 

1.ว1-2556 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร

 

 

2.ว8-2556 มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 

 

3.ว9-2556-หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

4.ว10-2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

5.ว11-2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

6.ว20-2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

 

 

7.ว21-2556 กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 

 

8.ว7-2557 การให้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

9.ว8-2557 การให้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

10.ว9-2557 การได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

11.ว14-2557 การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ฝึกสอนกีฬา

 

 

12.ว16-2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

 

 

13.ว5-2558 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 

 

14.ว11-2558 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนและย้าย

 

 

15.ว4-2559 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 

 

16.ว13-2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

 

 

17.ว 5-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

18.ว7-2561 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

 

 

19.ว8-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

20.ว9--2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

21.ว10-2561 หลักเกณฑ์การและวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

22.ว10-2562 ซักซ้อมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

23.ว12-2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจนต้องออกจากราชการ

 

 

24.ว 1-2563 การกำหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

25.ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

 

 

26.ว10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

 

 

27.ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

28.ว15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

29.ว22-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

30.ว23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 

 

31.ว13-2564 แนวปฏิบัตินับหน่วยกิต

 

 

32.316-2564 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

 

 

33.คณะผู้จัดทำ

 

 

34.ปกหลัง

 

 


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2954913
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
1054
3085
2942062
7646
104301
2954913

Your IP: 18.206.48.243
2023-12-06 00:45