• 01.jpg
  • 02.jpg
Overview Overview Search Search Up Up
Category: งานพัฒนาบุคลากร
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
doc.png แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
62.5 KB
1T944
doc.png แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
110.5 KB
317
document.png แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้ง HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
74.77 KB
277
doc.png สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
80.5 KB
224
doc.png สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
81 KB
456
doc.png สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
80.5 KB
155
doc.png สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
83.5 KB
134
doc.png บันทึกมอบหมายงาน HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
33.5 KB
222
excel.png แบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2558-03-31
26 KB
105
:

head3

head4