สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26  เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2559

         สพป.ลพบุรี เขต 2   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้ใช้งานระดับโรงเรียน  เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส น้ำหนัก/ส่วนสูง  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. และในกรณีที่โรงเรียนจัดข้อมูลนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อนกำหนด  เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสถานศึกษาก่อนที่ระบบจะปิด และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนทันที(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้   และในกรณีนักเรียนไม่มีเลขประชาชน 13 หลักให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนดังกล่าว(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  และอับโหลดเอกสารผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เป็นผู้อนุมัติเลขประชาชน 13 หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป  เข้าจัดทำข้อมูลที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  [หนังสือราชการ]
[ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ][คู่มือการจัดทำข้อมูล] [แบบยืนยันตัวตน/แบบนักเรียนติด G/แบบทะเบียนนักเรียน]   
                 


new26    เรื่อง  การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (BOBEC) ปีการศึกษา 2558
         
ด้วย สพฐ.ให้โรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา และให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อที่ สพฐ.จะได้นำข้อมูลไปบริหารจัดการและประมวลผลเป็นภาพรวมของ สพฐ.ต่อไป
 [ หนังสือสั่งการ/คู่มือการจัดทำข้อมูล ]

 

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558     
         
  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ 
         สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 โรง จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DMC ซึ่งเป็นการรายงาน และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคัน, จำหน่าย, สอบได้ สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 
          ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น และห้ามทำการย้ายเข้า, 
ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย สำหรับนักเรียนที่ได้ ย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC โดยเด็ดขาด  

           หนังสือแจ้งโรงเรียน/คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่          

เรื่อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                    ด้วย สพฐ.ได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านและทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือโรงเรียน จัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้มีจำนวนนักเรียนถูกต้องกับความเป็นจริง หากพบว่ามีโรงเรียนใดกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  [ หนังสือแจ้งโรงเรียน ]

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6             

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

         ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คุณอรัญญา  โทร. 0982691534
           
https://portal.bopp-obec.info/obec58


การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียนจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2 https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่