สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน


new26  

การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
กับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียน
จริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2
https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

        ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนวันนี้ถึงวันที่
 พ.ย. 2558  โดย
เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่ม
นักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือ
ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูล
ตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่
10 มิ.ย. 2558 ได้ทันที

           โดย ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง
https://portal.bopp-obec.info/obec58/

 

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 1
           
ด้วยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2558 หรือ   Data
Management Center   ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/   โดยให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่   
1/2558   แล้วตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ก่อนเวลา 24.00 น.
จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในภายในกำหนด   โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล
ไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณ

[ หนังสือสั่งการ ][คู่มือการจัดทำข้อมูล 2558] [แนวทางแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ]  [ข้อมูลพื้นฐาน รร. ]  [ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ]  [แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ติด G]

หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดงาน ระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา 0982691534


การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557

                  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย, การเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558
หมายเหตุ      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาค 2557 ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด  เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันสอบปลายภาค 2557 จะนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบระบบบริหารสถานศึกษา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา อางอน โทร.0820901322   
[เว็บไซต์จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557] [คู่มือการจัดทำฯ] [แนวทางการดำเนินการกรณีมีนักเรียนซ้ำซ้อน]

 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]new26
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่