สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2561

           ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบ Data Management Center เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2561  โดยนโยบายในการดำเนินการมีเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดำเนินการดังนี้ คือ ในปีการศึกษา 2561 กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(เฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่) ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการออกเลขประชาชน ให้กับนักเรียนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  ในการนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายคน เช่น กรณีการย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน  ให้ดำเนินการส่งเสริม เร่งรัดนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดทำบัตรประชาชนตามระเบียบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน พ.ศ.2554 

         สพป.ลพบุรี เขต2 จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบ  Data Management Center เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก  น้ำหนัก/ส่วนสูง  นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 00.00 น. โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561
หนังสือสั่งการ/คู่มือฯ       แบบฟอร์มเอกสาร

 

 new26 นโยบายการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของ สพฐ.

         1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ประจำปีการศึกษา 2561  
            1.1 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
            1.2 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้จัดทำข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อระหว่างโรงเรียน
            1.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(นักเรียนที่เข้าใหม่) เปลี่ยนแปลงการออกเลข 13 จากเดิม สพป.จะเป็นผู้ออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับโรงเรียน เป็นโรงเรียนจะต้องดำเนินการออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับนักเรียนดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th 
ดาวน์โหลดคู่มือการออกเลข ปชช.13 หลักให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน https://drive.google.com/file/d/1jS3IAc6EHMRy5AwAj4xOkZsY3FZ47bpp/view?usp=sharing
            1.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถใช้ Smart Card มาใช้ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในระบบได้
         2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System : EMIS) เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย เว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครู นักเรียน ครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
              โดยข้อมูลในระบบ ส่วนหนึ่งจะมีฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มาเชื่อมโยง ได้แก่ ข้อมูล DMC B-OBEC ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ข้อมูลครู ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
              ซึ่ง ทางเขตพื้นที่จะแจ้งให้โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบประมาณเดือนกรกฎาคม 2561
        3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
            เป็นฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสิ่งก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมูลในระบบระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

new26  เรื่อง  การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ Smart Card เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน

                ด้วย สพฐ.โดยกลุ่มสารสนเทศ สนผ.ได้พัฒนาระบบ Data Management Center : DMC  ให้รองรับการบริการดังกล่าว  ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และการย้ายนักเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  และไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานกับระบบ Data Management Center : DMC
ดาวน์โหลดโปรแกรม  http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
คู่มือการใช้งาน   https://drive.google.com/file/d/1BMyvswY2nrUUFo_GdderQRmvYGlLCwSz/view?usp=sharing

 new26 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

         ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ส่งแบบติดตามฯ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดให้ทราบ
         โดยมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและต้องรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ของ สตผ.ให้รายงานทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน รายละเอียดตามไฟล์ ที่ส่งมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผ่านเว็บไซต์   https://drive.google.com/file/d/1zOT_IR2VvBzQ0q0I1dQLjSIocFSgjWvE/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลฯ   https://drive.google.com/drive/folders/11h8KlfCY7LuiIewzrTbyjfH1VXK0fVC7?usp=sharing

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.