สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน


ประกาศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลได้

                 ผู้ดูแลระบบของ สพฐ.ได้ทำการสำรองข้อมูลในรอบ 10 พ.ย.58 และจัดทำไฟล์รายงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลหลังจากรอบ 10 พ.ย. 2558 สามารถเข้าไปแก้ไข ย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายโรงเรียน แก้ไขเลขนักเรียนได้ทันที 
                 - หน้าเมนูทำข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา (รอบสิ้นปี) จะเปิดให้ทำการปรับปรุงในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
                 - การแก้ไขเลขนักเรียน, เลขบัตรประชาชนในระบบ sgs ให้แก้ไขใน sgs ได้เลยทันทีเพราะขณะนี้ระบบการเชื่อมต่อ dmc กับ sgs ยังไม่สามารถเชื่อมกันได้ตลอดเวลา โรงเรียนที่ทำ dmc ใส่เลขนักเรียนผิด กรุณาแก้ไขใน sgs ให้ถูกต้องก่อนเพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลผลการเรียน แล้วค่อยกลับมาแก้ไขใน dmc ในภายหลังได้
                 - การส่งเอกสารแก้ไขเลขทะเบียนนักเรียน, แก้ไขเลขบัตรประชาชน ในระบบ dmc ขอให้ส่งเข้ามาที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เท่านั้น 

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

        ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถ
เข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือ
ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูล
ตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน
หลังจากวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูล
ระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
คุณอรัญญา  โทร. 0982691534

           
https://portal.bopp-obec.info/obec58


การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
กับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียน
จริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2
https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2558 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2558  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา2558โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนEFA  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2558
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ (EMIS)
             3. และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์  
http://bobec.bopp-obec.info/index.php
ภายในวันที่
  10 ตุลาคม 2558

[คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 1
           
ด้วยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2558 หรือ   Data
Management Center   ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/   โดยให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่   
1/2558   แล้วตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ก่อนเวลา 24.00 น.
จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในภายในกำหนด   โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล
ไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณ

[ หนังสือสั่งการ ][คู่มือการจัดทำข้อมูล 2558] [แนวทางแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ]  [ข้อมูลพื้นฐาน รร. ]  [ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ]  [แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ติด G]

หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดงาน ระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา 0982691534

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่