สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26     เรื่อง การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
             
     สพป.ลพบุรี เขต ๒ ขอให้โรงเรียนตามโครงการฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานข้อมูลในเรื่องของสภาพการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และความต้องการครุภัณฑ์สำหรับสำหรับห้องเรียน DLTV (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยให้รายงานข้อมูลเป็นเอกสาร พร้อมทั้ง รับรองข้อมูลในระดับโรงเรียนโดยผอ.รร. พร้อมทั้งให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ สพป. และเข้ารายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/dltvlist ในหัวข้อรายงานระดับโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  [รายละเอียดได้แจ้งทาง e-Office เมื่อวันที่ 22/11/2561 เลขที่หนังสือราชการ 3888 ลว 22 พ.ย.2561]

new26  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
                      
ตามที่ สพฐ.ดำเนินการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.ความแจ้งแล้วนั้น จากการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ดังกล่าว สพฐ. ได้กำหนดนิยามของเด็กไม่มีตัวตน วิธีการแก้ไขปัญหาเด็กไม่มีตัวตน และมาตรการแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียดดังแนบพร้อมบันทึกการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
[รายละเอียด]

new26 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                       สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสพป. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซม เนื่องจากอุปกรณ์ในการใช้งาน DLTV มีความเสียหายดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ โดยร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย DLTV ระดับกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขตพื้นที่ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ที่ชำรุด และมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม
[รายละเอียด] [แบบประมาณการ]

new26  เรื่อง ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                     
 ด้วยสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เป็นเวลา ๖ เดือน ให้กับ สพป.โดยใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับฯ งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นเวลา ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ งบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้เบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอียด

เรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ 

                ด้วยสพฐ. ได้เปิดระบบ Data Management Centerเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๐๐.๐๐ น.

                สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบData Management Centerเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๐๐.๐๐ น. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 1    ดาวน์โหลด 2

เรื่อง  การขอตั้งโรงเรียนที่ต้องการขอตั้งงบประมาณ ปี 2563
           
ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทาง ราคา และแบบคำขอ รวมทั้งรายชื่อโรงเรียนที่คาดว่าจะได้งบฯ ปี 62 ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1vyXIzSzyK1CJz2DUS2J3OH-55QGC18CW

 
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา  

                 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ https://www.lripeo.go.th/tq/index.php?sqlsave=SELECT%20*%20FROM%20tq%20WHERE%201&page=17 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ ๑ 

              ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วพบว่า ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนอยู่ในสถานศึกษาต่างสังกัด จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสรุปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการและรองนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอโรงเรียน ตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติและรายงานข้อมูลส่งกลับ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

[ หนังสือแจ้ง/แนวปฏิบัติ/แบบรับรอง ]  [ข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน]

เรื่อง   การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)   
              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  มาเพื่อให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602               
                   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน  139 โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลครู และบุคลากร คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC) และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน( EFA) และยืนยันความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561(user/password  ในการเข้าใช้งานให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ)
หนังสือแจ้ง รร.] /    [ user รร]
 

 


เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2561

 

           ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบ Data Management Center เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2561  โดยนโยบายในการดำเนินการมีเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดำเนินการดังนี้ คือ ในปีการศึกษา 2561 กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(เฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่) ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการออกเลขประชาชน ให้กับนักเรียนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  ในการนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายคน เช่น กรณีการย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน  ให้ดำเนินการส่งเสริม เร่งรัดนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดทำบัตรประชาชนตามระเบียบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน พ.ศ.2554 

         สพป.ลพบุรี เขต2 จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบ  Data Management Center เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก  น้ำหนัก/ส่วนสูง  นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 00.00 น. โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561
หนังสือสั่งการ/คู่มือฯ       แบบฟอร์มเอกสาร

 

นโยบายการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของ สพฐ.

         1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ประจำปีการศึกษา 2561  
            1.1 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
            1.2 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้จัดทำข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อระหว่างโรงเรียน
            1.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(นักเรียนที่เข้าใหม่) เปลี่ยนแปลงการออกเลข 13 จากเดิม สพป.จะเป็นผู้ออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับโรงเรียน เป็นโรงเรียนจะต้องดำเนินการออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับนักเรียนดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th 
ดาวน์โหลดคู่มือการออกเลข ปชช.13 หลักให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน https://drive.google.com/file/d/1jS3IAc6EHMRy5AwAj4xOkZsY3FZ47bpp/view?usp=sharing
            1.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถใช้ Smart Card มาใช้ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในระบบได้
         2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System : EMIS) เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย เว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครู นักเรียน ครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
              โดยข้อมูลในระบบ ส่วนหนึ่งจะมีฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มาเชื่อมโยง ได้แก่ ข้อมูล DMC B-OBEC ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ข้อมูลครู ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
              ซึ่ง ทางเขตพื้นที่จะแจ้งให้โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบประมาณเดือนกรกฎาคม 2561
        3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
            เป็นฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสิ่งก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมูลในระบบระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

 

new26  เรื่อง  การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ Smart Card เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน

                ด้วย สพฐ.โดยกลุ่มสารสนเทศ สนผ.ได้พัฒนาระบบ Data Management Center : DMC  ให้รองรับการบริการดังกล่าว  ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และการย้ายนักเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  และไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานกับระบบ Data Management Center : DMC
ดาวน์โหลดโปรแกรม  http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
คู่มือการใช้งาน   https://drive.google.com/file/d/1BMyvswY2nrUUFo_GdderQRmvYGlLCwSz/view?usp=sharing

 new26 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

         ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ส่งแบบติดตามฯ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดให้ทราบ
         โดยมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและต้องรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ของ สตผ.ให้รายงานทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน รายละเอียดตามไฟล์ ที่ส่งมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผ่านเว็บไซต์   https://drive.google.com/file/d/1zOT_IR2VvBzQ0q0I1dQLjSIocFSgjWvE/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลฯ   https://drive.google.com/drive/folders/11h8KlfCY7LuiIewzrTbyjfH1VXK0fVC7?usp=sharing

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้น การจบการศึกษาของนักเรียน และปรับปรุงข้อมูล การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนนักเรียน ชื่อ – นามสกุล เลขประชาชนไม่ถูกต้อง โดยให้สถานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 ในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2560(ประมาณ 31 มีนาคม 2561)เท่านั้น นักเรียนที่ย้ายเข้า ย้ายออก หรือมาสมัครเรียนเข้าใหม่หลังจากปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ไม่ให้นำมาทำการปรับปรุงในระบบ เนื่องจากฐานข้อมูลในระบบจะต้องนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบบริหารสถานศึกษา และคาดว่าระบบ Data Management Center จะเปิดเมนูเพื่อให้ทำการยืนยันข้อมูลได้ ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2561 หากสถานศึกษาใดมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนฯ สิ้นปีการศึกษา 2560     https://drive.google.com/file/d/1uH8IpTEJVm1R9rWJIIZpcbR2ssILDbu1/view?usp=sharing      

 รื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560

               ตามกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งเป็นข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ผ่านระบบ Data Management Center  ซึ่งได้เปิดระบบให้มีการจัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดระบบในเวลา 24.00น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์https://portal.bopp-obec.info/obec60/ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  นโยบายเรียนฟรี ฯลฯ จึงขอให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

               เพื่อเป็นการเร่งรัดในดำเนินการจัดทำข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เพื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนก่อนที่ระบบจะปิด

 เรื่อง     การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)ของสถานศึกษา 

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  และทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อที่จะทำการประมวลผลข้อมูลในภาพรวม และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพิจารณาจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ             
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 139 โรง   ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(B-OBEC) ของโรงเรียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งอับโหลดรูปถ่ายของสิ่งก่อสร้างทุกรายการของโรงเรียน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จตามกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/index.php ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าใช้งานใหม่ โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานโดยยูสเซอร์และพาสเวิร์ดเดิมได้เข้าระบบดังกล่าวได้  ซึ่งทางระบบได้กำหนดการเข้าใช้งานในระบบให้เป็นเลขประชาชน 13 หลักเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) สามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้  โดยใช้เลขประชาชน 13 หลักของตนเองเป็นยูสเซอร์และพาสเวิร์ด ในการเข้าระบบต่อไป หากโรงเรียนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่

รื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                 ตามที่ สพป.ลบ.๒ ได้แจ้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส(นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนจะต้องทำการรายงานในระบบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. แต่หากโรงเรียนใดดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนกำหนด สามารถยืนยันข้อมูลในระบบก่อนได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ของ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทาง สพฐ. ได้ทำการล้างข้อมูลผู้ใช้งานเก่าในระบบออกไปทั้งหมด ทาง สพป.ลบ.๒ จึงได้ทำการสมัครผู้ใช้งานระดับโรงเรียนใหม่ทุกโรงเรียน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ติดต่อสอบถามยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของโรงเรียน ได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหากโรงเรียนใด มีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้ และในกรณีมีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน รวมถึงเด็กต่างด้าว ให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนตามแบบทะเบียนนักเรียนติด G และอับโหลดเอกสารพร้อมรูปภาพเด็กนักเรียนดังกล่าว ผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่อนุมัติเลขประจำตัวประชาชน ๑๓หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จึงขอให้ รร.สังกัด สพฐ.จำนวน ๑๓๙ รร. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งทาง e-office  ที่ ศธ 04130/1756 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2560 

 

 

เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ 

        ๑. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center:DMC
        ๒. ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
            ๒.๑ ผ่านระบบ SchoolMIS (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป.) และ
            ๒.๒ ผ่านระบบ Secondary Grading System:SGS (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพม.)
        ๓. ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ B-OBEC
        ๔. ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC
        ๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS
        ๖. ข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านระบบคัดกรอง CCT
        เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา การวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ได้วางแผนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดปีการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งทาง e-office  ที่ ศธ 04130/1985 ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2560 

การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน  และการบริการภาครัฐ โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ใบเดียวในการขอรับบริการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)  โดยได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๒๐๔ เครื่อง

                   ซึ่งในการดำเนินงานเบื้องต้น   ให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ของโรงเรียนมารับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card พร้อมทั้งนำรหัส PIN เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ ตรวจสภาพการใช้งานของเครื่อง บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์  และทำการส่งมอบให้โรงเรียน   ที่ห้องประชุมพระภาวนา(วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  และขอให้โรงเรียน แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กับผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ นางอรัญญา  อางอน   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๘ ๒๖๙ ๑๕๓๔
หมายเหตุ  การขอรหัส PIN ให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล DMC ของโรงเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรหัส PIN จากอำเภอ  หรือเทศบาลที่ให้บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการลงทะเบียนบันทึกการแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ Smart Cardเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558     

           ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ 
         สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 โรง จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DMC ซึ่งเป็นการรายงาน และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคัน, จำหน่าย, สอบได้ สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 
          ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น และห้ามทำการย้ายเข้า, 
ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย สำหรับนักเรียนที่ได้ ย้ายเข้า, ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC โดยเด็ดขาด  

           หนังสือแจ้งโรงเรียน/คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่           

เรื่อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                    ด้วย สพฐ.ได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านและทำให้รัฐต้องเสียประโยชน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือโรงเรียน จัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้มีจำนวนนักเรียนถูกต้องกับความเป็นจริง หากพบว่ามีโรงเรียนใดกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  [ หนังสือแจ้งโรงเรียน ]

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6             

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

         ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คุณอรัญญา  โทร. 0982691534
           
https://portal.bopp-obec.info/obec58


การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียนจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2 https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2558 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2558  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา2558โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนEFA  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2558
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ (EMIS)
             3. และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์  
http://bobec.bopp-obec.info/index.php
ภายในวันที่
  10 ตุลาคม 2558

[คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 1

            ด้วยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2558 หรือ   Data
Management Center   ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/   โดยให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่   
1/2558   แล้วตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ก่อนเวลา 24.00 น.
จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในภายในกำหนด   โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล
ไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณ

[ หนังสือสั่งการ ][คู่มือการจัดทำข้อมูล 2558] [แนวทางแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ]  [ข้อมูลพื้นฐาน รร. ]  [ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ]  [แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ติด G]

หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดงาน ระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา 0982691534

 การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557

 

          ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย, การเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

หมายเหตุ      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาค 2557 ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด  เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันสอบปลายภาค 2557 จะนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบระบบบริหารสถานศึกษา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา อางอน โทร.0820901322   
[เว็บไซต์จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557] [คู่มือการจัดทำฯ] [แนวทางการดำเนินการกรณีมีนักเรียนซ้ำซ้อน]

 ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 2

           
            ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 2 ที่เว็บไซต์ 
http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  และทำการย้ายเข้า ย้ายออกในระบบ โดยให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.57  ก่อนเวลา24.00 น.  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]  

ปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน

       สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาในการไม่สามารถนำเด็กเข้าระบบได้  เนื่องจากสถานะ รอเข้า/ไม่สำเร็จ  โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้โดยการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของเด็กในระบบ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินการการเกี่ยนกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ ด้านล่าง

          [หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (
EMIS)

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2557  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา 2557โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2557
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2557

[หนังสือแจ้งโรงเรียน] [คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ] 30 มิ.ย.2557


ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 1
           
ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 1 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบและทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิ.ย.57  โดย สพป.ลบ.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในระหว่าง 29 - 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.57  จึงขอให้โรงเรียนส่งผู้ที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูล รร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]

 โปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556  
ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]
3
. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
4
.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว

 

[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556] [ยูสเซอร DMC]

 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

       แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          1. การติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-MES)
           2. การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
           3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านนโยบายที่สำคัญ
          โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 225 เขต เป็นสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. จำนวน 13 ภาค  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. ภาคที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.ปทุมธานี 1 – 2, สพป.ชัยนาท, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี 1 – 2, สพม.4 และ สพม.5
          และได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามและประเมินผล กศ.พฐ.ระดับเขต  ประกอบไปด้วย
           1. ผอ.สพท.หรือ รอง ผอ.สพท.ที่ ผอ.สพท.มอบหมาย
           2. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           3. ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
           4. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
             กตปน.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ได้กำหนดแบบติดตาม
ออก เป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และด้านนโยบายที่สำคัญ   
            กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่างผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม แจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนรับทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ส่วนแบบติดตามฯ ที่เป็นไฟล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขของ สพฐ. หาก สพฐ.ปรับปรุงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำแจ้งผู้รับผิดชอบตามประเด็นทุกกลุ่มงานรับทราบต่อไปในภายหลัง

แนวทางการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2557

 

 

 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
user DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   ที่นี่

ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

การอัพโหลดไฟล์เกรด GPA
- ไฟล์เกรดที่ดาวโหลดให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มกรอกเกรดโดยการกดปุ่ม "ดาวโหลดฟอร์มกรอกเกรด GPA" ด้านบน โดยใส่ในช่องค้นหาแค่รหัสโรงเรียนเท่านั้น(จะได้รายชื่อเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเป็นไฟล์ Excel)
- การกรอกเกรดให้ดาวโหลดไฟล์ GPA รายชื่อไปทั้งโรงเรียน กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
จะเรียงตามรหัสนักเรียน ผู้กรอกสามารถใช้โปรแกรม Excel เรียงตามชั้นเรียนหรือเรียงแนวนอน Row เองตามความสะดวกได้ในขณะกรอกข้อมูล ห้ามสลับแนวตั้ง Column และให้หัวตารางด้านบนสุดอยู่ที่เดิม
- หลังจากนั้นให้กรอกเกรดเฉลี่ยตามรายสาระวิชาให้ครบรวมถึงเกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชาด้วย
ห้ามมีสูตรภายในไฟล์ สุดท้ายให้เซฟเป็นไฟล์ .xls (Excel 97-2003) เท่านั้น ตรวจสอบให้ถูกต้องจึงอัพโหลดเข้ามาใน DMC
วิธีการกรอกเกรด GPA
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี
- การกรอกเกรด GPA ให้กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
- เกรดรายสาระวิชา หากมีหลายวิชาย่อยให้นำเกรดมารวมกันแล้วหารจำนวนวิชาที่เรียนแล้วปัดขึ้นลงให้ลงตัวตามวิธีด้านล่าง
- เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา ให้เอาเกรดสิ้นปีการศึกษาของนักเรียนกรอกมาได้เลย
- เกรดรายสาระวิชาจะเป็น drop down ให้เลือกในหน้าเวบ, ในไฟล์ Excel ขอให้กรอกตามนี้ I (ไอ อักษรตัวใหญ่) = รอ , 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2, 2.5 , 3, 3.5, 4, มผ. เว้นว่างไว้ , มส. เว้นว่างไว้
การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET
ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET ปี 2556 จาก "เว็บประกาศและรายงานผลคะแนนโอเน็ต สทศ"
เฉพาะระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 เท่านั้น
เลือกเมนู ผลการสอบ O-NET รายบุคคล > ปีการศึกษา 2556 > ระดับชั้น 

 ดาวโหลด Excel (ห้ามแก้ไข,เปลี่ยนชื่อหรือทำการบีบอัดไฟล์ ให้ใช้ไฟล์ที่ดาวโหลดมาเลย) ทำการอัพโหลดในระบบ DMC โดยที่กดปุ่ม "นำเข้าไฟล์ผลคะแนน O-NET" ด้านบน

- สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาทีละระดับชั้นได้เพราะมีไฟล์แยกของ ป.6,ม.3 และ ม.6 
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน O-NET ที่หัวตารางระดับผลการทำสอบ O-NET จำแนกตามวิชาที่แยกเป้นเกรด 0-4 นำมากรอกในหน้าเวบ
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

 การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน NT

ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2556 (ขณะนี้ยังไม่ประกาศผล NT 2556) จาก "รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน"   เฉพาะระดับชั้น ป.3 เท่านั้น

เลือกเมนู ระดับบุคคล > ปรนัย แล้วกดปุ่มสร้างรายงาน คลิ๊กเพื่อดูวิดิโอวิธีการดาวโหลดไฟล์ NT
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.3 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน NT และนำมาเฉลี่ยเป็นเกรด 0-4
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียน

อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(นักเรียนติด G)
 

จากการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนData Management Center : DMC ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ได้ ให้จัดส่งหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนนักเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน และแบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ DMC ของโรงเรียนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ
3. กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) ให้แนบเอกสารเพื่อขอออกเลข 13 หลัก ได้แก่ สำเนาแบบแสดงข้อมูลรายบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ บัตรต่างด้าว พาสปอร์ต หรือเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยให้นำส่งเอกสารดังกล่าวทางระบบไปรษณีย์ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

[แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน] [ยูสเซอร์  DMC]

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

        สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สพฐ. แจ้งให้ ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556  และจะทำการปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2556

[หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]

เรื่อง การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ของสถานศึกษา 

ด้วย สพฐ. ได้ปรับปรุงให้มีการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ผ่านทางเว็บไซต์ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน146 โรง ตรวจสอบฐานข้อมูล ในเว็บไซต์ที่ สพฐ.กำหนด และให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56
[หนังสือสั่งการ]  [ คู่มือการรายงานข้อมูล]

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์

ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์ เข้ารับการอบรมพร้อมเด็กนักเรียน ในวันที่ 15 - 16  ส.ค.2556 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารท่ามะนาว บริเวณ รร.บ้านท่ามะนาว  โดยให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและถ่านไฟฉายขนาด 3A จำนวน 6 ก้อน มาใช้ในการอบรมดังกล่าวด้วย

[หนังสือสั่งการ]   [กำหนดการ]  [รายชื่อ รร.]

การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำระบบงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS
และมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน ด้วย
โทรศัพท์
Smart Phone และ iPhone ให้มีความถูก-
ต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
( สพฐ. และ สช.) ดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดตามคู่มือที่แนบมาด้วย
พร้อมนี้ และจัดส่งข้อมูลพิกัดของโรงเรียนมาที่
E-mail
: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่  26  สิงหาคม  2556
[หนังสือสั่งการ]  [คู่มือการจัดเก็บพิกัด]
[13 ส.ค.56] new26