หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

ด่วนที่สุด   new26 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   

 

1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556
ที่เมนู 
"ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]
1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556

ที่เมนู 
"ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]

 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

       แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          1. การติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-MES)
           2. การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
           3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านนโยบายที่สำคัญ
          โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 225 เขต เป็นสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. จำนวน 13 ภาค  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. ภาคที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.ปทุมธานี 1 – 2, สพป.ชัยนาท, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี 1 – 2, สพม.4 และ สพม.5
          และได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามและประเมินผล กศ.พฐ.ระดับเขต  ประกอบไปด้วย
           1. ผอ.สพท.หรือ รอง ผอ.สพท.ที่ ผอ.สพท.มอบหมาย
           2. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           3. ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
           4. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
             กตปน.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ได้กำหนดแบบติดตาม
ออก เป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และด้านนโยบายที่สำคัญ   
            กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่างผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม แจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนรับทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ส่วนแบบติดตามฯ ที่เป็นไฟล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขของ สพฐ. หาก สพฐ.ปรับปรุงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำแจ้งผู้รับผิดชอบตามประเด็นทุกกลุ่มงานรับทราบต่อไปในภายหลัง

แนวทางการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2557

 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
user DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   ที่นี่

ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

การอัพโหลดไฟล์เกรด GPA
- ไฟล์เกรดที่ดาวโหลดให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มกรอกเกรดโดยการกดปุ่ม "ดาวโหลดฟอร์มกรอกเกรด GPA" ด้านบน โดยใส่ในช่องค้นหาแค่รหัสโรงเรียนเท่านั้น(จะได้รายชื่อเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเป็นไฟล์ Excel)
- การกรอกเกรดให้ดาวโหลดไฟล์ GPA รายชื่อไปทั้งโรงเรียน กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
จะเรียงตามรหัสนักเรียน ผู้กรอกสามารถใช้โปรแกรม Excel เรียงตามชั้นเรียนหรือเรียงแนวนอน Row เองตามความสะดวกได้ในขณะกรอกข้อมูล ห้ามสลับแนวตั้ง Column และให้หัวตารางด้านบนสุดอยู่ที่เดิม
- หลังจากนั้นให้กรอกเกรดเฉลี่ยตามรายสาระวิชาให้ครบรวมถึงเกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชาด้วย
ห้ามมีสูตรภายในไฟล์ สุดท้ายให้เซฟเป็นไฟล์ .xls (Excel 97-2003) เท่านั้น ตรวจสอบให้ถูกต้องจึงอัพโหลดเข้ามาใน DMC
วิธีการกรอกเกรด GPA
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี
- การกรอกเกรด GPA ให้กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
- เกรดรายสาระวิชา หากมีหลายวิชาย่อยให้นำเกรดมารวมกันแล้วหารจำนวนวิชาที่เรียนแล้วปัดขึ้นลงให้ลงตัวตามวิธีด้านล่าง
- เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา ให้เอาเกรดสิ้นปีการศึกษาของนักเรียนกรอกมาได้เลย
- เกรดรายสาระวิชาจะเป็น drop down ให้เลือกในหน้าเวบ, ในไฟล์ Excel ขอให้กรอกตามนี้ I (ไอ อักษรตัวใหญ่) = รอ , 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2, 2.5 , 3, 3.5, 4, มผ. เว้นว่างไว้ , มส. เว้นว่างไว้
การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET
ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET ปี 2556 จาก "เว็บประกาศและรายงานผลคะแนนโอเน็ต สทศ"
เฉพาะระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 เท่านั้น
เลือกเมนู ผลการสอบ O-NET รายบุคคล > ปีการศึกษา 2556 > ระดับชั้น 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] new26
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ลnew26

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] new26
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่