สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน


new26  เรื่อง  การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ Smart Card เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน
               
 
ด้วย สพฐ.
โดยกลุ่มสารสนเทศ สนผ.ได้พัฒนาระบบ Data Management Center : DMC  ให้รองรับการบริการดังกล่าว  ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และการย้ายนักเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  และไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานกับระบบ Data Management Center : DMC
คู่มือการใช้งาน      ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินการ


new26
รื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐

               ตามกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นข้อมูล  ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ผ่านระบบ Data Management Center  ซึ่งได้เปิดระบบให้มีการจัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดระบบในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์https://portal.bopp-obec.info/obec60/ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  นโยบายเรียนฟรี ฯลฯ จึงขอให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

               เพื่อเป็นการเร่งรัดในดำเนินการจัดทำข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ ๕  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนก่อนที่ระบบจะปิด

new26เรื่อง     การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)ของสถานศึกษา 
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  และทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่จะทำการประมวลผลข้อมูลในภาพรวม และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพิจารณาจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ             
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓๙ โรง   ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(B-OBEC) ของโรงเรียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งอับโหลดรูปถ่ายของสิ่งก่อสร้างทุกรายการของโรงเรียน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จตามกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/index.php ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าใช้งานใหม่ โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานโดยยูสเซอร์และพาสเวิร์ดเดิมได้เข้าระบบดังกล่าวได้  ซึ่งทางระบบได้กำหนดการเข้าใช้งานในระบบให้เป็นเลขประชาชน ๑๓ หลักเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) สามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้  โดยใช้เลขประชาชน ๑๓ หลักของตนเองเป็นยูสเซอร์และพาสเวิร์ด ในการเข้าระบบต่อไป หากโรงเรียนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่

รื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                 ตามที่ สพป.ลบ.๒ ได้แจ้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส(นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนจะต้องทำการรายงานในระบบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. แต่หากโรงเรียนใดดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนกำหนด สามารถยืนยันข้อมูลในระบบก่อนได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ของ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทาง สพฐ. ได้ทำการล้างข้อมูลผู้ใช้งานเก่าในระบบออกไปทั้งหมด ทาง สพป.ลบ.๒ จึงได้ทำการสมัครผู้ใช้งานระดับโรงเรียนใหม่ทุกโรงเรียน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ติดต่อสอบถามยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของโรงเรียน ได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหากโรงเรียนใด มีนักเรียนที่ไม่สามารถย้ายเด็กเข้าระบบได้ เนื่องจากมีการซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ให้ทำการอับโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำการพิจารณาย้ายเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าระบบให้ และในกรณีมีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน รวมถึงเด็กต่างด้าว ให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดของนักเรียนตามแบบทะเบียนนักเรียนติด G และอับโหลดเอกสารพร้อมรูปภาพเด็กนักเรียนดังกล่าว ผ่านระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่อนุมัติเลขประจำตัวประชาชน ๑๓หลัก ให้กับนักเรียนดังกล่าวเข้าในระบบต่อไป และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จึงขอให้ รร.สังกัด สพฐ.จำนวน ๑๓๙ รร. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งทาง e-office  ที่ ศธ 04130/1756 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2560 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดสรรงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การกำหนดแบบ
ประมาณการในการของบป
ระมาณเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
[หนังสือนำส่ง][แบบประมาณการ]ตัวอย่างประมาณราคา[30 พ.ค.57]
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ประปา [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][08 พ.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เรื่อง อนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรี
ยนการสอนและ
การเรียนรู้อาชี
พในโรงเรียนดีศรีตำบล [หนังสือนำส่ง][25 มี.ค.57] 
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้
นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียน
ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของสถานศึกษา [หนังสือนำส่ง][แนวทางฯ]
[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [21 มี.ค.57ล

- เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง บ้านมหาโพธิ และวัดโพธิ์งาม
เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[21 มี.ค.57] 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[10 มี.ค.57] 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
[หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร][30 ม.ค.57]  
- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) [หนังสือนำส่ง][บัญชีจัดสรร]
[30 ม.ค.57]  

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดสรรงบประมาณ

   

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่