สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

เรื่อง  การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
         เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แล้วนั้น และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ใหม่ และสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ลิงค์การจัดทำข้อมูล  http://bobec.bopp-obec.info/area_main.php
[หนังสือสั่งการ][คู่มือการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล]

โปรแกรมรวมไฟล์ PDF แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PDFBinder
            โปรแกรมรวมไฟล์ PDFBinder เป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตั้ง และใช้งานง่าย และเป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์  มีขนาดเล็ก  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้  คู่มือ[สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ] [ดาวน์โหลดโปรแกรม]

 
เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง 
           สพฐ.ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลพิกัดโรงเรียน ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 แล้ว พบว่า มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว 133 โรงเรียน จากทั้งหมด   139   คงเหลืออีก 6 รร.ที่ยังไม่ได้เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลพิกัดในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2559 เวลา 13.13 น.) 

ลิงค์สำหรับการตรวจสอบจุดพิกัด  http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html
[หนังสือสั่งการ ครั้งที่ 1] [ หนังสือติดตามครั้งที่ 2] [รหัส SMIS 8 หลัก] [คู่มือการดำเนินการ เขต / สพฐ.]


เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2
          พฐ. ได้เปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ Data Management Center  หรือ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  และให้โรงเรียนทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. รายละเอียด 1  รายละเอียด 2

 เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง

             ด้วย สนผ.ได้ร่วมมือกับ NUQLIS Team จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อยู่ในระบบ DMC แต่เนื่องจากข้อมูลพิกัดโรงเรียนที่มีอยู่ในระบบ ยังไม่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

[หนังสือสั่งการ]  [รหัส SMIS 8 หลัก]  [คู่มือการดำเนินการ  เขต  / สพฐ.]

เรื่อง  การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา [EMIS]

              สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และในการนี้  สพป.ลพบุรี เขต ๒ ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ EMIS ระดับสถานศึกษามาแจ้งเพื่อทราบ  หากสถานศึกษาใด ต้องการให้ลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่เพื่อทำการลบบัญชีชื่อผู้ใช้งานดังกล่าวต่อไป  โทร.098 269 1534   

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602 [หนังสือสั่งการ] [ คู่มือการจัดทำโปรแกรม] [บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน]                           

 ด่วนที่สุด  เรื่อง  การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ในระบบ DMC           
           
 ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2  ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 140 โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ให้เป็น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559   และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 24.00 น. นั้น
           
             เนื่องจาก  การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center  ของปีการศึกษา 2559 มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหลายรายการ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec59/  มีความล่าช้า และยุ่งยาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดปฏิทิน  สพฐ.จึงเปิดให้มีการอับโหลดข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปในระบบ Data Management Center ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น .
เฉพาะโรงเรียนที่ยังดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

 [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]     [แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสฯ]

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่