สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
         ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวของสถานศึกษา ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ พบว่ามีสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำและยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน ๑๐๓ โรงเรียน ยังคงเหลืออีก จำนวน ๓๖ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จึงขอเร่งรัดโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐[ เอกสารแนบ ]

เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

       เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลที่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูลครู คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA โดยขอให้ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ เอกสารแนบ ]

เรื่อง  การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
         เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แล้วนั้น และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ใหม่ และสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ลิงค์การจัดทำข้อมูล  http://bobec.bopp-obec.info/area_main.php
[หนังสือสั่งการ][คู่มือการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล]

โปรแกรมรวมไฟล์ PDF แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PDFBinder
            โปรแกรมรวมไฟล์ PDFBinder เป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตั้ง และใช้งานง่าย และเป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์  มีขนาดเล็ก  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้  คู่มือ[สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ] [ดาวน์โหลดโปรแกรม]

 
เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง 
           สพฐ.ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลพิกัดโรงเรียน ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 แล้ว พบว่า มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว 133 โรงเรียน จากทั้งหมด   139   คงเหลืออีก 6 รร.ที่ยังไม่ได้เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลพิกัดในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2559 เวลา 13.13 น.) 

ลิงค์สำหรับการตรวจสอบจุดพิกัด  http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html
[หนังสือสั่งการ ครั้งที่ 1] [ หนังสือติดตามครั้งที่ 2] [รหัส SMIS 8 หลัก] [คู่มือการดำเนินการ เขต / สพฐ.]

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่