สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26    การขอตั้งโรงเรียนที่ต้องการขอตั้งงบประมาณ ปี 2563
            ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทาง ราคา และแบบคำขอ รวมทั้งรายชื่อโรงเรียนที่คาดว่าจะได้งบฯ ปี 62 ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1vyXIzSzyK1CJz2DUS2J3OH-55QGC18CW

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา  
                 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ https://www.lripeo.go.th/tq/index.php?sqlsave=SELECT%20*%20FROM%20tq%20WHERE%201&page=17 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ ๑ 

              ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วพบว่า ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนอยู่ในสถานศึกษาต่างสังกัด จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสรุปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการและรองนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอโรงเรียน ตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติและรายงานข้อมูลส่งกลับ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

[ หนังสือแจ้ง/แนวปฏิบัติ/แบบรับรอง ]  [ข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน]

เรื่อง   การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)   
              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  มาเพื่อให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602               
                   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน  139 โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลครู และบุคลากร คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC) และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน( EFA) และยืนยันความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561(user/password  ในการเข้าใช้งานให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ)
หนังสือแจ้ง รร.] /    [ user รร]
 


เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2561

           ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบ Data Management Center เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2561  โดยนโยบายในการดำเนินการมีเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดำเนินการดังนี้ คือ ในปีการศึกษา 2561 กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(เฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่) ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการออกเลขประชาชน ให้กับนักเรียนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  ในการนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายคน เช่น กรณีการย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน  ให้ดำเนินการส่งเสริม เร่งรัดนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดทำบัตรประชาชนตามระเบียบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน พ.ศ.2554 

         สพป.ลพบุรี เขต2 จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบ  Data Management Center เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก  น้ำหนัก/ส่วนสูง  นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 00.00 น. โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561
หนังสือสั่งการ/คู่มือฯ       แบบฟอร์มเอกสาร

 

นโยบายการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของ สพฐ.

         1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ประจำปีการศึกษา 2561  
            1.1 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
            1.2 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้จัดทำข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อระหว่างโรงเรียน
            1.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก(นักเรียนที่เข้าใหม่) เปลี่ยนแปลงการออกเลข 13 จากเดิม สพป.จะเป็นผู้ออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับโรงเรียน เป็นโรงเรียนจะต้องดำเนินการออกเลขประชาชน 13 หลักให้กับนักเรียนดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th 
ดาวน์โหลดคู่มือการออกเลข ปชช.13 หลักให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน https://drive.google.com/file/d/1jS3IAc6EHMRy5AwAj4xOkZsY3FZ47bpp/view?usp=sharing
            1.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถใช้ Smart Card มาใช้ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในระบบได้
         2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System : EMIS) เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย เว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครู นักเรียน ครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
              โดยข้อมูลในระบบ ส่วนหนึ่งจะมีฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มาเชื่อมโยง ได้แก่ ข้อมูล DMC B-OBEC ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ข้อมูลครู ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
              ซึ่ง ทางเขตพื้นที่จะแจ้งให้โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบประมาณเดือนกรกฎาคม 2561
        3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
            เป็นฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสิ่งก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมูลในระบบระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.