สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26 

เรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
            ด้วย สพฐ. ได้เปิดระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มาเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สพป.ลพลพบุรี เขต ๒  ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  โดยให้ทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่  ย้ายเข้า/ย้ายออก  น้ำหนัก/ส่วนสูง  นักเรียนด้อยโอกาส(นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทยากจนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนจะต้องทำการรายงานในระบบภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทาง สพฐ. ได้ทำการล้างข้อมูลผู้ใช้งานเก่าในระบบออกไปทั้งหมด   ทาง สพป. จึงได้ทำการสมัครผู้ใช้งานระดับโรงเรียนใหม่ทุกโรงเรียนจึงขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  ติดต่อสอบถามยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของโรงเรียน  ได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
            สพป.ลพบุรี เขต ๒   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนสามารถเข้าจัดทำข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์  https://portal.bopp-obec.info/obec60/  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑  ถึงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.  แต่หากโรงเรียนใดดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนกำหนด  สามารถยืนยันข้อมูลในระบบก่อนได้  เพื่อที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ลิงค์เว็บไซต์/  หนังสือสั่งการ/  คู่มือการจัดทำข้อมูล/  สิ่งที่ส่งมาด้วย

 เรื่อง  การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน  และการบริการภาครัฐ โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ใบเดียวในการขอรับบริการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)  โดยได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๒๐๔ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้ 
               ในการดำเนินงานเบื้องต้น   ให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ของโรงเรียนมารับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card พร้อมทั้งนำรหัส PIN เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ และบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่ห้องประชุมพระภาวนา(วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการใช้งาน (ยืม)ในโรงเรียนเป็นระยะเวลา จำนวน ๕ ปี สำหรับการนำไปใช้งานนั้น จะแจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ในหลักการเบื้องต้นให้ทำการลงทะเบียนบันทึกการ แจกจ่าย ตรวจสภาพการใช้งานของเครื่อง และทำการส่งมอบให้โรงเรียน  กลุ่มนโยบายและแผนขอให้โรงเรียน แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ คุณอรัญญา  อางอน  โทร.08 0663 9944

 

ตารางการตรวจรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน / หนังสือแจ้งโรงเรียน


เรื่อง  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559
               สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียน รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลนักเรียน ในเรื่องของการย้ายเข้า/ ย้ายออก, ออกกลางคัน/ จำหน่าย, สอบได้/สอบตก ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น โดยให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลข้อมูลให้ครบถ้วน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 เมษายน 2560 เพื่อที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนที่ระบบปิด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[รายละเอียด]

 เรื่อง  ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด ในระบบ DMC                                                                                                

                  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระดับประเทศและพบว่าทั้งประเทศมีนักเรียนซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 105,738 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีนักเรียนในระบบ DMC ที่เป็นรายชื่อซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่นทั้งสิ้น 174 คน จำนวน 61 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนของท่านหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนตามรายชื่อเรียนอยู่ที่โรงเรียนของท่านจริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในระบบ DMC  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
             เนื่องจาก ระบบ DMC มีพื้นที่ในการประมวลผลไม่เพียงพอ  จึงทำให้ระบบการทำงานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อชดเชยเวลาในการดำเนินงานของโรงเรียน  จึงเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนให้พร้อมกับการประมวลผลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา  โดยตัดยอด  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อให้การจำหน่าย ย้าย และอับโหลดเอกสารยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
[หนังสือสั่งการ / วิธีอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน / แบบยืนยันตัวตน ]


เรื่อง การคัดกรองนักเรียนยากจน   
           ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 139 โรงเรียน ทำการคัดกรองนักเรียนยากจนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 2/2559 โดยยึดเกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน/จำนวนบุคคลในครัวเรือน  ทำการคัดกรองโดยใช้แบบ  นร.01   และ นร.02   ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  16 มีนาคม 2560 และจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พร้อมข้อมูลนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียนยากจนซึ่งได้แก่  แบบ นร.01 ที่ผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียน   และ นร.02 ผ่านการรับรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกำนัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.หรือ อพม. เพื่อนำมาบันทึกข้อมูลในระบบฯ 

            สพป.ลพบุรี เขต 2   ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน   ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลในระบบฯ  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ชั้น 1  โดยขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่  12 มีนาคม 2560
หมายเหตุ  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คหรือแทบเล็ต โรงเรียนละ 1 เครื่องพร้อมปลั๊คไฟสามตามาในวันดังกล่าวด้วย
[หนังสือสั่งการครั้งที่ 1 / หนังสือแจ้งกำหนดการประชุม  / ตารางการประชุม / ยูสเซอร์ admin ระดับโรงเรียน]

เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
           ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวของสถานศึกษา ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 พบว่ามีสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำและยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 103 โรงเรียน ยังคงเหลืออีก จำนวน 36 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอเร่งรัดโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560[ เอกสารแนบ ]


เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. 2560
           เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลที่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 139 โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูลครู คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA โดยขอให้ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 [ เอกสารแนบ ]

 

เรื่อง  การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ของสถานศึกษา
            เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แล้วนั้น และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) ใหม่ และสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรงเรียนทำการปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ลิงค์การจัดทำข้อมูล  http://bobec.bopp-obec.info/area_main.php       [หนังสือสั่งการ][คู่มือการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล]


โปรแกรมรวมไฟล์ PDF แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PDFBinder
            โปรแกรมรวมไฟล์ PDFBinder เป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยมีวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตั้ง และใช้งานง่าย และเป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์  มีขนาดเล็ก  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้  คู่มือ[สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ] [ดาวน์โหลดโปรแกรม]


 
เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง 
           สพฐ.ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลพิกัดโรงเรียน ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 แล้ว พบว่า มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว 133 โรงเรียน จากทั้งหมด   139   คงเหลืออีก 6 รร.ที่ยังไม่ได้เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลพิกัดในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2559 เวลา 13.13 น.) 

ลิงค์สำหรับการตรวจสอบจุดพิกัด  http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html
[หนังสือสั่งการ ครั้งที่ 1] [ หนังสือติดตามครั้งที่ 2] [รหัส SMIS 8 หลัก] [คู่มือการดำเนินการ เขต / สพฐ.]

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2

          พฐ. ได้เปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ Data Management Center  หรือ https://portal.bopp-obec.info/obec59/auth/login  และให้โรงเรียนทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. รายละเอียด 1  รายละเอียด 2

 เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขของข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้มีความถูกต้อง

             ด้วย สนผ.ได้ร่วมมือกับ NUQLIS Team จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อยู่ในระบบ DMC แต่เนื่องจากข้อมูลพิกัดโรงเรียนที่มีอยู่ในระบบ ยังไม่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  จึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

[หนังสือสั่งการ]  [รหัส SMIS 8 หลัก]  [คู่มือการดำเนินการ  เขต  / สพฐ.]

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.

   

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือรายงานปัญหาในระบบ DMC หรือระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   [คู่มือลงทะเบียน]  [วิธีการแจ้งปัญหา] [ลิงค์การรายงานปัญหาข้อมูล]


มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ด้วย  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ"มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ" (Goverment  Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่