หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

ด่วนที่สุด   new26 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   

 

1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556
ที่เมนู 
"ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]
1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556

ที่เมนู 
"ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556] [ยูสเซอร DMC]

 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

       แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          1. การติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-MES)
           2. การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
           3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านนโยบายที่สำคัญ
          โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 225 เขต เป็นสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. จำนวน 13 ภาค  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. ภาคที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.ปทุมธานี 1 – 2, สพป.ชัยนาท, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี 1 – 2, สพม.4 และ สพม.5
          และได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามและประเมินผล กศ.พฐ.ระดับเขต  ประกอบไปด้วย
           1. ผอ.สพท.หรือ รอง ผอ.สพท.ที่ ผอ.สพท.มอบหมาย
           2. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           3. ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
           4. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
             กตปน.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ได้กำหนดแบบติดตาม
ออก เป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และด้านนโยบายที่สำคัญ   
            กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่างผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม แจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนรับทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ส่วนแบบติดตามฯ ที่เป็นไฟล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขของ สพฐ. หาก สพฐ.ปรับปรุงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำแจ้งผู้รับผิดชอบตามประเด็นทุกกลุ่มงานรับทราบต่อไปในภายหลัง

แนวทางการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2557

 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
user DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   ที่นี่

ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

การอัพโหลดไฟล์เกรด GPA
- ไฟล์เกรดที่ดาวโหลดให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มกรอกเกรดโดยการกดปุ่ม "ดาวโหลดฟอร์มกรอกเกรด GPA" ด้านบน โดยใส่ในช่องค้นหาแค่รหัสโรงเรียนเท่านั้น(จะได้รายชื่อเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเป็นไฟล์ Excel)
- การกรอกเกรดให้ดาวโหลดไฟล์ GPA รายชื่อไปทั้งโรงเรียน กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
จะเรียงตามรหัสนักเรียน ผู้กรอกสามารถใช้โปรแกรม Excel เรียงตามชั้นเรียนหรือเรียงแนวนอน Row เองตามความสะดวกได้ในขณะกรอกข้อมูล ห้ามสลับแนวตั้ง Column และให้หัวตารางด้านบนสุดอยู่ที่เดิม
- หลังจากนั้นให้กรอกเกรดเฉลี่ยตามรายสาระวิชาให้ครบรวมถึงเกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชาด้วย
ห้ามมีสูตรภายในไฟล์ สุดท้ายให้เซฟเป็นไฟล์ .xls (Excel 97-2003) เท่านั้น ตรวจสอบให้ถูกต้องจึงอัพโหลดเข้ามาใน DMC
วิธีการกรอกเกรด GPA
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี
- การกรอกเกรด GPA ให้กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
- เกรดรายสาระวิชา หากมีหลายวิชาย่อยให้นำเกรดมารวมกันแล้วหารจำนวนวิชาที่เรียนแล้วปัดขึ้นลงให้ลงตัวตามวิธีด้านล่าง
- เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา ให้เอาเกรดสิ้นปีการศึกษาของนักเรียนกรอกมาได้เลย
- เกรดรายสาระวิชาจะเป็น drop down ให้เลือกในหน้าเวบ, ในไฟล์ Excel ขอให้กรอกตามนี้ I (ไอ อักษรตัวใหญ่) = รอ , 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2, 2.5 , 3, 3.5, 4, มผ. เว้นว่างไว้ , มส. เว้นว่างไว้
การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET
ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET ปี 2556 จาก "เว็บประกาศและรายงานผลคะแนนโอเน็ต สทศ"
เฉพาะระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 เท่านั้น
เลือกเมนู ผลการสอบ O-NET รายบุคคล > ปีการศึกษา 2556 > ระดับชั้น 

 

 


ดาวโหลด Excel (ห้ามแก้ไข,เปลี่ยนชื่อหรือทำการบีบอัดไฟล์ ให้ใช้ไฟล์ที่ดาวโหลดมาเลย) ทำการอัพโหลดในระบบ DMC โดยที่กดปุ่ม "นำเข้าไฟล์ผลคะแนน O-NET" ด้านบน
- สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาทีละระดับชั้นได้เพราะมีไฟล์แยกของ ป.6,ม.3 และ ม.6 
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน O-NET ที่หัวตารางระดับผลการทำสอบ O-NET จำแนกตามวิชาที่แยกเป้นเกรด 0-4 นำมากรอกในหน้าเวบ
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

 การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน NT

ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2556 (ขณะนี้ยังไม่ประกาศผล NT 2556) จาก "รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน"   เฉพาะระดับชั้น ป.3 เท่านั้น

เลือกเมนู ระดับบุคคล > ปรนัย แล้วกดปุ่มสร้างรายงาน คลิ๊กเพื่อดูวิดิโอวิธีการดาวโหลดไฟล์ NT
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.3 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน NT และนำมาเฉลี่ยเป็นเกรด 0-4
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียน

อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(นักเรียนติด G)
 

จากการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนData Management Center : DMC ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ได้ ให้จัดส่งหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนนักเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน และแบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ DMC ของโรงเรียนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ
3. กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) ให้แนบเอกสารเพื่อขอออกเลข 13 หลัก ได้แก่ สำเนาแบบแสดงข้อมูลรายบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ บัตรต่างด้าว พาสปอร์ต หรือเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยให้นำส่งเอกสารดังกล่าวทางระบบไปรษณีย์ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

[แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน] [ยูสเซอร์  DMC]

 

 

 

เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
        สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สพฐ. แจ้งให้ ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556  และจะทำการปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2556

[หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]

เรื่อง การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ของสถานศึกษา 

ด้วย สพฐ. ได้ปรับปรุงให้มีการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ผ่านทางเว็บไซต์ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน146 โรง ตรวจสอบฐานข้อมูล ในเว็บไซต์ที่ สพฐ.กำหนด และให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56
[หนังสือสั่งการ]  [ คู่มือการรายงานข้อมูล]

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์

ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์ เข้ารับการอบรมพร้อมเด็กนักเรียน ในวันที่ 15 - 16  ส.ค.2556 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารท่ามะนาว บริเวณ รร.บ้านท่ามะนาว  โดยให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและถ่านไฟฉายขนาด 3A จำนวน 6 ก้อน มาใช้ในการอบรมดังกล่าวด้วย

[หนังสือสั่งการ]   [กำหนดการ]  [รายชื่อ รร.]

การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำระบบงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS
และมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน ด้วย
โทรศัพท์
Smart Phone และ iPhone ให้มีความถูก-
ต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
( สพฐ. และ สช.) ดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดตามคู่มือที่แนบมาด้วย
พร้อมนี้ และจัดส่งข้อมูลพิกัดของโรงเรียนมาที่
E-mail
: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่  26  สิงหาคม  2556
[หนังสือสั่งการ]  [คู่มือการจัดเก็บพิกัด]
[13 ส.ค.56] new26

รายงานระดับโรงเรียนจากระบบ DMC56 (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556)

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำรายงาน(Report) ข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC56 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec56/ ได้แก่ข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ห้องเรียน, อายุข้อมูลพิการ ด้อยโอกาส ศาสนา เชื้อชาติ การเดินทาง การพักนอนและน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากระบบดังกล่าว เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อไป และสำหรับโรงเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนแล้วพบว่ามีข้อมูลนักเรียนหายไปจากระบบ ให้ทำการตรวจสอบที่ชั้นอนุบาล 1 ก่อนเป็นอันดับแรก  เนื่องจาก สพฐ.ได้ทำการลบข้อมูลนักเรียนที่มีอายุไม่ถึง 4 ขวบจากชั้นอนุบาล 1 (นักเรียนที่เกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม  2552 เป็นต้นไป)จากระบบ [คู่มือการพิมพ์รายงานจากระบบ] [แนวปฏิบัติการรับเด็กเข้าเรียน] [6 ส.ค.56]

เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 [17/06/56]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ในระบบ Data Management Center2013 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec56/ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดระบบให้สถานศึกษาได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และให้สถานศึกษาทำการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  และจากการตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดพบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและ/หรือกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ห้องเรียน  จำนวนชั้นที่เปิดสอน จำนวน ๒๕ โรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาด้วย ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน(๑๔๗ โรงเรียน) จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้า  [08 ก.ค.2556]  
[หนังสือสั่งการ] [คู่มือการยืนยันข้อมูล] [จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศและห้องเรียน]  
[USER DMC56 ][พิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียน] [รหัสโรงเรียน][คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC56] [แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

 

เรื่อง  การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ EMIS [21/06/56]
ด้วย สพฐ.ได้จัดทำระบบการรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน จึงขอให้ รร.เข้าทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศ EMIS    ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 ก.ค.2556  หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอรัญญา โทร. 08 2090 1322  [หนังสือสั่งการ] [คู่มือการจัดทำข้อมูล]

เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 [17/06/56]

ด้วยระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC56 ของ สพฐ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนเข้าไปดำเนินการได้แล้ว  ดังนั้น สพป.จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด โดยผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ จากการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากเว็บไซต์ดังกล่าว หากโรงเรียนใดมีปัญหาในการจัดทำข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบวิธีการแก้ไขได้จากหน้าเว็บไซต์นี้

new26 ปัญหาในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC56
1.
การจัดทำข้อมูล DMC56 หมายถึง
ปีการศึกษา 2555  จะทำเฉพาะเมนูการซ้ำชั้น, จบการศึกษา และเลื่อนชั้นเท่านั้น
ปีการศึกษา 2556 จะย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่ายเด็กออกกลางคัน และเพิ่มนักเรียน
2. ทำข้อมูลแล้วพบว่ามีเด็กหายจากจำนวนนักเรียนแยกเพศชั้นเรียนห้องเรียน คือ ในกรณีที่ข้อมูลในทะเบียนนักเรียนครบถ้วน แต่จำนวนแยกชั้นเพศหาย ให้แก้ไขปัญหาดังนี้ คือ
วิธีที่ 1 ตรวจสอบในชั้นที่พบว่าข้อมูลเด็กหายให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นรายคน ในเรื่องของ เพศ  ว่าได้ระบุครบถ้วนทุกคนไหม  ถ้าพบเด็กที่ไม่ได้ระบุเพศให้ทำการปรับปรุง เลือกเพศ ถือว่าเสร็จสิ้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า นักเรียนทุกคนได้เลือกเพศครบถ้วนแล้ว ให้ไปดำเนินการต่อในขั้นต่อไป
วิธีที่ 2
ไปที่เมนูย้ายออก ให้ค้นหาชั้นเรียนปัจจุบันของว่ามีนักเรียนครบถ้วนเหมือนในทะเบียนนักเรียนหรือไม่ ซึ่งในเมนูย้ายออกจะตรวจสอบได้ว่าเด็กคนใดที่หายไปจากระบบ เมื่อพบว่า เด็กคนใดหายไปแล้วให้ดำเนินการในขั้นต่อไป คือ
ไปที่เมนูการเลื่อนชั้น ไปค้นหาข้อมูลของเด็กดังกล่าว โดยค้นจากชั้นหรือเลขประจำตัวนักเรียนของเด็ก(ถ้าทราบแล้ว)แล้วค้นหาดูว่า และให้ทำการเลื่อนชั้นของเด็กที่หายไปจากระบบ  และให้กลับไปตรวจสอบที่ เมนูจำนวนนักเรียนแยกเพศชั้นเรียนห้องเรียน อีกครั้งหนึ่ง
3. การย้ายออกแล้วไม่พบข้อมูลเด็ก ให้กลับไปที่เมนูการเลื่อนชั้น ให้ค้นหาเด็กจากเลขประจำตัวนักเรียนที่หายไปและเลื่อนชั้นให้ครบถ้วน
4. การย้ายเข้าไม่สามารถย้ายเข้าได้ โดยระบบฟ้องเลขประจำตัว 13  ให้เข้าที่เมนูย้ายเข้า และทำการค้นหา โดยค้นหาจากเลข 13 หลักของเด็กจากประวัติของเมนูย้ายเข้า เนื่องจากระบบจะฟ้องว่าเด็กคนดังกล่าวได้มีรายชื่อซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน จึงไม่สามารถย้ายเข้าได้ ให้โรงเรียนทำการประสานกับโรงเรียนคู่กรณีเพื่อทำการย้ายเด็กออกจากระบบ
5. การกรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนผิด ให้ทำการย้ายเด็กออก  และรับย้ายกลับเข้ามาใหม่ โดยใส่เลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง

หากดำเนินการแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อสอบถามกับผู้รับผิดชอบที่ จนท.เขต (คุณอรัญญา  โทร. 08 2090 1322)


[USER DMC56 ][พิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียน] [รหัสโรงเรียน][คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC56] [แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ/ชั้นเรียน/ห้องเรียน
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
[เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน] [18/05/56]

ตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา สนผ. สพฐ. กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผ่านระบบ Data Management Center ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น แต่เนื่องจากปฏิทินการใช้งบประมาณ ประเภทงบลงทุนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงจำเป็นต้องให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียนและจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติในโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้จัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน แล้วจึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายคนผ่านระบบ Data Management Center ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามกำหนดการเดิมต่อไป 
สพป.ลบ.๒ จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้ากรอกข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info/ ซึ่งระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ [คู่มือการกรอกข้อมูล] ยูสเซอร์และพาสเวิร์ด ใช้ของระบบ DMC  หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีผู้รับผิดชอบ  อรัญญา  โทร.๐๘ ๒๐๙๐ ๑๓๒๒

เรื่อง ขออนุญาตเข้าดำเนินการสำรวจความพร้อมของวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แทบเล็ต) จึงขอให้โรงเรียนตามโครงการ ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กลุ่ม Consortium เพื่อดำเนินการสำรวจความพร้อมในการติดตั้ง [หนังสือนำ] [รายชื่อโรงเรียน] [14 พ.ค.56]

เรื่อง  ขออนุญาตเข้าติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)

ด้วย สพฐ.  ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)  จากบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด   เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน และครู ให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อนุญาตให้บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด  เข้าดำเนินการติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป [ หนังสือนำ] [ 21 มี.ค.2556 ]

เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555๘

ตามปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ทุกโรงเรียนในสังกัดต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจบการศึกษา การศึกษาต่อและการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียน โดยขอให้รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obecaoc55_3/ ภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ [หนังสือนำ] [คู่มือการจัดทำข้อมูล] [แบบเก็บข้อมูล] [19 มี.ค.2556new26

 

การจัดหาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV)

ตามที่ สพป.ลบ.2 ได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV)  เพื่อประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา และให้โรงเรียนที่มีความสนใจและต้องการใช้สื่อดังกล่าว ส่งแบบความต้องการขอสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นั้น
สพป.ลบ.2 ได้พิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV)  ระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๘ โรงเรียน [หนังสือสั่งการ 1] [หนังสือสั่งการ 2] [บัญชีจัดสรรสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมระดับประถมศึกษา] และให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรดำเนินการ ดังนี้ คือ
1. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตั้งสื่อและรับทราบแนวทางการใช้สื่อฯ (ระยะที่ 1) สำหรับโรงเรียน ลำดับ ที่ 1 – 31 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารท่ามะนาว โดยให้โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ จอและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมปลั๊กไฟต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด (เครื่อง PC)  [รายชื่อโรงเรียน ระยะที่ 1]
2. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตั้งสื่อและรับทราบแนวทางการใช้สื่อฯ (ระยะที่ 2) สำหรับโรงเรียน ลำดับที่ 32 – 48 ในวันที่ 18  มกราคม 2556 เวลา 10.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สพป.ลบ.2 โดยให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์  PC (เฉพาะ CPU) สเปคตามที่ สพป.กำหนด หากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์  PC  ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผนทางโทรศัพท์ [รายชื่อโรงเรียน ระยะที่ 2]

 

[รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งสื่อการเรียนการสอนทางไกล] [คู่มือการใช้สื่อทางไกล] [คู่มือการติดตั้งและใช้งานสื่อ EDLTV]

หมายเหตุ หากสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร(48 โรงเรียน) ไม่สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งสื่อฯ ได้ ทาง สพป.ลบ.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรสื่อให้กับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการติดตั้งต่อไป หากสงสัยรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรวิชญ์ โทร.08 0124 0448   หรือ 
คุณอรัญญา โทร. 08 2090 1322 หรือ 0 3646 1338 ต่อ 203

 

การรายงานผู้ประสานงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์และติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตามโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNET)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVUVW1NcWhxYlJ6YjAwbTVHUGFiZ2c6MQ#gid=0

หมายเหตุ
1. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อสะดวกต่อการติดด่อประสานงานจากทางบริษัทที่จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์
2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม Submit (อยู่ด้านล่างสุด) เพื่อบันทึกข้อมูล
3. มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานติดต่อ นรวิชญ์ เหล่าวีระไชย โทร 0801240448
4. ดูรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ  ที่นี่

 

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบ Data Management Center 
ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec55_2 โดยใช้ username
และ password
เดิมของภาคเรียนที่ 1  ซึ่งมีรายการที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
ดังนี้

ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2555
-  กำหนดข้อมูลเบื้องต้นของ รร.     -> เพื่อ ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่โรงเรียน  ห้องเรียน

-  ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec)            -> เพื่อปรับปรุง ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2555

นักเรียนรายบุคคล 2/2552
- จำนวน นร.แยกชั้นเพศ&ห้องเรียน   -> สำหรับประมวลผลนับจำนวนนักเรียน ตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูล

- ข้อมูลทะเบียนนักเรียน                 -> ปรับปรุงการย้ายเข้าของนักเรียน  และแก้ไขทะเบียน
นักเรียนรายบุคคล

- ข้อมูลนักเรียนย้ายออก/จำหน่าย    -> ปรับปรุงนักเรียนย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่าย
นักเรียน

- ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน      -> ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงความด้อยโอกาสนักเรียน   -> ปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษนักเรียน    -> เพิ่มข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายชั้นเรียน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ไม่บังคับจัดเก็บ
ในภาคเรียนนี้สามารถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียน
มีความพร้อม)

ทั้งนี้   ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 5 ธันวาคม  2555
[คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

 

การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
ของสถานศึกษา [2 พ.ย.2555]
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ ให้รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC) ของสถานศึกษาส่ง สพฐ.ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๕
กลุ่มนโยบายและแผน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
จำนวน ๑๕๓ รร.รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC) ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๕๕
ส่ง สพป.ลบ.๒ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น จากการตรวจสอบ
การนำส่งข้อมูลของสถานศึกษา พบว่ายังคงมีสถานศึกษาอีก ๒๓ โรงเรียน
ที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้สถานศึกษาดังกล่าว รีบดำเนินการ
จัดส่งข้อมูลโดยด่วนต่อไป รายละเอียดการนำส่งข้อมูลของสถานศึกษา

[หนังสือสั่งการ]  [แบบเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์]


การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
new26 [21 ก.ย.2555]

 

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งกำหนดให้คณะทำงานติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ (site visit) ระหว่าง 
วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ติดตามฯ จะดำเนินการประสานกำหนด วัน เวลา ในแต่ละเขต
พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง


[หนังสือสั่งการ สพฐ.] [คำสั่ง สพป.ลบ.2 ที่ 368/2555]

แบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 2/2555

[คำชี้แจงการติดตาม]  [นโยบายสำคัญ สพฐ., ผลงานภาคภูมิใจฯ]
[กลยุทธ์ที่ 1] [กลยุทธ์ที่ 2] [กลยุทธ์ที่ 3] [กลยุทธ์ที่ 4] [กลยุทธ์ที่ 5]

 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ลบ.2  (27 ส.ค.2555)


ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555

 

 

การกรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for All : EFA) และประเมินความพึงพอใจการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

[หนังสือสั่งการ] [คู่มือการกรอกข้อมูล]

 

การกรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for All : EFA) และประเมินความพึงพอใจการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Data Management Center) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และนำไปใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ซึ่งเป็นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ รวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้จัดทำออกแบบสำรวจเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินและกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ คือ

1. แบบสำรวจ เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for All : EFA) ให้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://202.143.174.33/efa/ โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รายงานข้อมูล

2. แบบสำรวจ เรื่อง การประเมินผลโดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ รวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ดังนี้ คือ

1) ระบบสารสนเทศ ได้แก่ Data Center2012 และ GIS
2) ระบบฐานข้อมูล ได้แก่ B-OBEC, OBEC55, M-OBEC, ระบบการรับนักเรียน, Data Center2012, E-MES และ P-OBEC
3) ระบบเครือข่าย
3.1) Internet ได้แก่ เว็บไซต์ สพฐ. http://www.obec.go.th, เว็บไซต์ สพป.ลบ.๒http://www.lopburi2.go.th
3.2) Network ได้แก่ ดาวเทียม IPstar/Lease line/ADSL ฯลฯ โครงการ MOE NET
ประเมินความพึงพอใจ ผ่านทางเว็บไซต์ http://202.143.174.33/survey/ โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเท่านั้น

การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ลบ.2[บันทึกข้อความ] [คู่มือการรายงานผล รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย] [คู่มือการรายงานผลของบุคลากรทางการศึกษา] [แบบรายงานผลฯ]


คู่มือการปรับปรุงนักเรียนพิการ ในระบบ Data Management Center2012

การจัดทำวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจำเป็นต้องดำรงอยู่
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ทุกโรงเรียน (ยกเว้น รร.ที่นำนักเรียนที่ไปเรียนรวมฯ )  รายงานข้อมูลการดำเนินงานที่ดี(Best Practices) ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามแบบกรอกข้อมูลและนำส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 [หนังสือราชการ]  [แบบรายงานข้อมูล][13/07/2555]

รายงานการบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

[หนังสือสั่งการ]   [แบบรายงานข้อมูล]