สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน


ประกาศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลได้

                 ผู้ดูแลระบบของ สพฐ.ได้ทำการสำรองข้อมูลในรอบ 10 พ.ย.58 และจัดทำไฟล์รายงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลหลังจากรอบ 10 พ.ย. 2558 สามารถเข้าไปแก้ไข ย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายโรงเรียน แก้ไขเลขนักเรียนได้ทันที 
                 - หน้าเมนูทำข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา (รอบสิ้นปี) จะเปิดให้ทำการปรับปรุงในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
                 - การแก้ไขเลขนักเรียน, เลขบัตรประชาชนในระบบ sgs ให้แก้ไขใน sgs ได้เลยทันทีเพราะขณะนี้ระบบการเชื่อมต่อ dmc กับ sgs ยังไม่สามารถเชื่อมกันได้ตลอดเวลา โรงเรียนที่ทำ dmc ใส่เลขนักเรียนผิด กรุณาแก้ไขใน sgs ให้ถูกต้องก่อนเพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลผลการเรียน แล้วค่อยกลับมาแก้ไขใน dmc ในภายหลังได้
                 - การส่งเอกสารแก้ไขเลขทะเบียนนักเรียน, แก้ไขเลขบัตรประชาชน ในระบบ dmc ขอให้ส่งเข้ามาที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เท่านั้น 

ดาวน์โหลด แบบประมาณการ ปร. 4 ปร. 5  และ ปร. 6

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 2   

        ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนสามารถ
เข้าไปแก้ไขข้อมูล,  ย้ายเข้า, ย้ายออก,  แก้ที่กรอกอายุผิดหรือ
ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูล
ตกหล่นไปในรอบแรก และข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่หลังวันที่ 10
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  แต่หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน
หลังจากวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูล
ระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
คุณอรัญญา  โทร. 0982691534

           
https://portal.bopp-obec.info/obec58


การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
       
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
กับหน่วยงานอื่นและพบว่ามีนักเรียนที่ยังคงซ้ำซ้อนอยู่
จำนวน 66 คน ตามหนังสือที่ของ สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่ ศธ 04130/2557 ลว. 14 ส.ค.2558  จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเรียนที่อยู่โรงเรียน
จริง ให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ในระบบ DMC
ของภาคเรียนที่ 2  ที่เว็บไซต์ DMC58 ภาคเรียนที่ 2
https://portal.bopp-obec.info/obec58/

[หนังสังสั่งการ]        [แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน]
                 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2558 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2558  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา2558โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนEFA  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2558
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ (EMIS)
             3. และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์  
http://bobec.bopp-obec.info/index.php
ภายในวันที่
  10 ตุลาคม 2558

[คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 1
           
ด้วยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2558 หรือ   Data
Management Center   ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58/   โดยให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่   
1/2558   แล้วตั้งแต่วันที่
15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ก่อนเวลา 24.00 น.
จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในภายในกำหนด   โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล
ไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณ

[ หนังสือสั่งการ ][คู่มือการจัดทำข้อมูล 2558] [แนวทางแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ]  [ข้อมูลพื้นฐาน รร. ]  [ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ]  [แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ติด G]

หากสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดงาน ระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา 0982691534

 
การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557

 

                  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันหรือจำหน่าย, การเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น และการจบการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558
หมายเหตุ      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก, ออกกลางคันหรือจำหน่าย หลังวันที่สอบปลายภาค 2557 ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด  เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันสอบปลายภาค 2557 จะนำไปรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบระบบบริหารสถานศึกษา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  คุณอรัญญา อางอน โทร.0820901322   
[เว็บไซต์จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557] [คู่มือการจัดทำฯ] [แนวทางการดำเนินการกรณีมีนักเรียนซ้ำซ้อน]

 ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 2

           
            ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 2 ที่เว็บไซต์ 
http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  และทำการย้ายเข้า ย้ายออกในระบบ โดยให้ทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.57  ก่อนเวลา24.00 น.  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]  

ปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน

       สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาในการไม่สามารถนำเด็กเข้าระบบได้  เนื่องจากสถานะ รอเข้า/ไม่สำเร็จ  โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้โดยการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของเด็กในระบบ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินการการเกี่ยนกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ ด้านล่าง

          [หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (
EMIS)

         ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557 ของสพฐ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม  2557  ให้โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.ทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  

           จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  ปีการศึกษา 2557โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง คือ
            1. ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลครู ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2557
            2.ให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2557

[หนังสือแจ้งโรงเรียน] [คู่มือระบบ EMIS] [คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง] [ยูสเซอร์เข้าระบบ] 30 มิ.ย.2557


ระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ระยะที่ 1
           
ด้วย สพฐ.ได้เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ระยะที่ 1 ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec57/ จึงขอให้ รร.ในสังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบและทำการยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิ.ย.57  โดย สพป.ลบ.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในระหว่าง 29 - 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.57  จึงขอให้โรงเรียนส่งผู้ที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูล รร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]  [เอกสารแนบ 3]

 โปรแกรมแปลงชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
1. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556  
ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว
[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556]
3
. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน" และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556"โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริงเพียงแค่ติ้กนับสถานะนำไปออกรายงานเท่านั้น
4
.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวนแยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว

 

[ข้อมูลแผนการรับนักเรียน] [คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556] [ยูสเซอร DMC]

 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

       แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          1. การติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-MES)
           2. การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
           3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านนโยบายที่สำคัญ
          โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 225 เขต เป็นสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. จำนวน 13 ภาค  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในสำนักงานติดตามและประเมินผล กศ.พฐ. ภาคที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.ปทุมธานี 1 – 2, สพป.ชัยนาท, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี 1 – 2, สพม.4 และ สพม.5
          และได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามและประเมินผล กศ.พฐ.ระดับเขต  ประกอบไปด้วย
           1. ผอ.สพท.หรือ รอง ผอ.สพท.ที่ ผอ.สพท.มอบหมาย
           2. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           3. ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
           4. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
             กตปน.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ได้กำหนดแบบติดตาม
ออก เป็น 4 องค์กอบ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
และด้านนโยบายที่สำคัญ   
            กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่างผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม แจ้งที่ประชุมรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่จะทำการติดตาม และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนรับทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ส่วนแบบติดตามฯ ที่เป็นไฟล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขของ สพฐ. หาก สพฐ.ปรับปรุงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำแจ้งผู้รับผิดชอบตามประเด็นทุกกลุ่มงานรับทราบต่อไปในภายหลัง

แนวทางการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2557

 

 

 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556   
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
user DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2   ที่นี่

ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

การอัพโหลดไฟล์เกรด GPA
- ไฟล์เกรดที่ดาวโหลดให้ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มกรอกเกรดโดยการกดปุ่ม "ดาวโหลดฟอร์มกรอกเกรด GPA" ด้านบน โดยใส่ในช่องค้นหาแค่รหัสโรงเรียนเท่านั้น(จะได้รายชื่อเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเป็นไฟล์ Excel)
- การกรอกเกรดให้ดาวโหลดไฟล์ GPA รายชื่อไปทั้งโรงเรียน กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
จะเรียงตามรหัสนักเรียน ผู้กรอกสามารถใช้โปรแกรม Excel เรียงตามชั้นเรียนหรือเรียงแนวนอน Row เองตามความสะดวกได้ในขณะกรอกข้อมูล ห้ามสลับแนวตั้ง Column และให้หัวตารางด้านบนสุดอยู่ที่เดิม
- หลังจากนั้นให้กรอกเกรดเฉลี่ยตามรายสาระวิชาให้ครบรวมถึงเกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชาด้วย
ห้ามมีสูตรภายในไฟล์ สุดท้ายให้เซฟเป็นไฟล์ .xls (Excel 97-2003) เท่านั้น ตรวจสอบให้ถูกต้องจึงอัพโหลดเข้ามาใน DMC
วิธีการกรอกเกรด GPA
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี
- การกรอกเกรด GPA ให้กรอก GPA สิ้นปีการศึกษาของชั้นประถม,มัธยมและปวช. ถ้าอนุบาลให้ข้ามไปเว้นว่างไว้ได้
- เกรดรายสาระวิชา หากมีหลายวิชาย่อยให้นำเกรดมารวมกันแล้วหารจำนวนวิชาที่เรียนแล้วปัดขึ้นลงให้ลงตัวตามวิธีด้านล่าง
- เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา ให้เอาเกรดสิ้นปีการศึกษาของนักเรียนกรอกมาได้เลย
- เกรดรายสาระวิชาจะเป็น drop down ให้เลือกในหน้าเวบ, ในไฟล์ Excel ขอให้กรอกตามนี้ I (ไอ อักษรตัวใหญ่) = รอ , 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2, 2.5 , 3, 3.5, 4, มผ. เว้นว่างไว้ , มส. เว้นว่างไว้
การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET
ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน O-NET ปี 2556 จาก "เว็บประกาศและรายงานผลคะแนนโอเน็ต สทศ"
เฉพาะระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 เท่านั้น
เลือกเมนู ผลการสอบ O-NET รายบุคคล > ปีการศึกษา 2556 > ระดับชั้น 

 ดาวโหลด Excel (ห้ามแก้ไข,เปลี่ยนชื่อหรือทำการบีบอัดไฟล์ ให้ใช้ไฟล์ที่ดาวโหลดมาเลย) ทำการอัพโหลดในระบบ DMC โดยที่กดปุ่ม "นำเข้าไฟล์ผลคะแนน O-NET" ด้านบน

- สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาทีละระดับชั้นได้เพราะมีไฟล์แยกของ ป.6,ม.3 และ ม.6 
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน O-NET ที่หัวตารางระดับผลการทำสอบ O-NET จำแนกตามวิชาที่แยกเป้นเกรด 0-4 นำมากรอกในหน้าเวบ
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

 การอัพโหลดไฟล์ผลคะแนน NT

ให้ดาวโหลดไฟล์ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2556 (ขณะนี้ยังไม่ประกาศผล NT 2556) จาก "รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน"   เฉพาะระดับชั้น ป.3 เท่านั้น

เลือกเมนู ระดับบุคคล > ปรนัย แล้วกดปุ่มสร้างรายงาน คลิ๊กเพื่อดูวิดิโอวิธีการดาวโหลดไฟล์ NT
สำหรับผู้ที่จะกรอกในหน้าเวบ DMC
- กรอกแค่ชั้น ป.3 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบให้ข้ามการกรอกและเว้นว่างไว้
- ให้ผู้กรอกดูจากไฟล์ผลคะแนน NT และนำมาเฉลี่ยเป็นเกรด 0-4
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกหน้าเวบหรือกรอกด้วยไฟล์ อย่าทำซ้ำซ้อนกันสองวิธี

 

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียน

อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(นักเรียนติด G)
 

จากการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนData Management Center : DMC ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนและไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ได้ ให้จัดส่งหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนนักเรียนที่มีข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน และแบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ DMC ของโรงเรียนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ
3. กรณีนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G) ให้แนบเอกสารเพื่อขอออกเลข 13 หลัก ได้แก่ สำเนาแบบแสดงข้อมูลรายบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ บัตรต่างด้าว พาสปอร์ต หรือเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยให้นำส่งเอกสารดังกล่าวทางระบบไปรษณีย์ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

[แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน] [ยูสเซอร์  DMC]

 เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

        สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สพฐ. แจ้งให้ ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556  และจะทำการปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2556 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2556

[หนังสือสั่งการ] [แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ] [ยูสเซอร์ DMC] [แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ]

เรื่อง การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ของสถานศึกษา 

ด้วย สพฐ. ได้ปรับปรุงให้มีการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (MOBEC) และสิ่งก่อสร้าง(BOBEC) ผ่านทางเว็บไซต์ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน146 โรง ตรวจสอบฐานข้อมูล ในเว็บไซต์ที่ สพฐ.กำหนด และให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56
[หนังสือสั่งการ]  [ คู่มือการรายงานข้อมูล]

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์

ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์ เข้ารับการอบรมพร้อมเด็กนักเรียน ในวันที่ 15 - 16  ส.ค.2556 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารท่ามะนาว บริเวณ รร.บ้านท่ามะนาว  โดยให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและถ่านไฟฉายขนาด 3A จำนวน 6 ก้อน มาใช้ในการอบรมดังกล่าวด้วย

[หนังสือสั่งการ]   [กำหนดการ]  [รายชื่อ รร.]

การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำระบบงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS
และมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน ด้วย
โทรศัพท์
Smart Phone และ iPhone ให้มีความถูก-
ต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
( สพฐ. และ สช.) ดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดตามคู่มือที่แนบมาด้วย
พร้อมนี้ และจัดส่งข้อมูลพิกัดของโรงเรียนมาที่
E-mail
: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่  26  สิงหาคม  2556
[หนังสือสั่งการ]  [คู่มือการจัดเก็บพิกัด]
[13 ส.ค.56] new26