สารสนเทศทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 


     siri        wimon1   

        นายศิริวัฒน์   ศิริวรรณ                       นางวิมล  เรืองงาม
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
            ชำนาญการพิเศษ                      ชำนาญการ                               
     
         [รายละเอียดเพิ่มเติม]                    [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

       arunya        worawin                

              นางอรัญญา  อางอน                  นายวรวิน     ชุนดี                      นายปรีชา  ขุนจันทร์
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              นายวิชาการคอมพิวเตอร์
                    ชำนาญการ                               ปฏิบัติการ                                    ปฏิบัติการ

            [รายละเอียดเพิ่มเติม]                  [รายละเอียดเพิ่มเติม]                     [รายละเอียดเพิ่มเติม]