วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

manual lbr2

info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2


630 แจ้งครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการพัฒนาและทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecdtest.com ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 โดยระบบจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนา หากมีปัญหาการเข้าสู่ระบบให้ติดต่อโดยตรงที่คุณอนุรชา โทร 0979695924 ในเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายชื่อ


630

 แจ้งโรงเรียน การยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น(สังกัดอื่น) ตามหนังสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04130/2914 ลว.17 ส.ค.2558 แจ้งให้สถานศึกษา จำนวน 37 รร.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จำนวน 66 คน และให้ทำการอับโหลดเอกสารยืนยันตัวตนในกรณีที่มีการซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ในระบบ DMC58 ระยะที่ 2 ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58/ ขณะนี้ มีโรงเรียนทำการอับโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รร. คงเหลืออีก 34 รร.หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ซ้ำซ้อนและเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.2558 [รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน (28ส.ค. 2558)]


prb58

วิธีดาวน์โหลดคู่มือประชาชน   


630 รายงานตัวชี้วัดที่ 27 ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำหรับสถานศึกษา) [ ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ] [ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ]


bgbbl manual dltv
Brain-Gym dlit

630 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2558)

 


 

พิธีปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ

DSC 0028 Small

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม English teacher training program โดยเครือเบทาโกร ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ลงแขกดำนาปลูกข้าวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

DSC 0398-01 Smallวลา 6.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 2558 ภายใต้การนำของ  ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นายอนุชาติ  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมงานลงแขกดำนำ ที่โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  ผอ.เดชา ศรีนาราง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชาวบ้านวังตาอินทร์ และเด็กนักเรียนในสังกัด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ช่วยกันดำนาปลูกข้าวภายในนาข้าวเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ในการดำรงชีวิตในสมัยก่อนของคนไทย ที่ปัจจุบันเด็กนักเรียนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จัก และไม่เคยได้เห็น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสามัคคี รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

งานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา

11889017 1021692647864902 761464927 o Small

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดำเนินงาน ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

สพป.ลบ. 2 จัดทำแผนพัฒนาขั้นพื้นฐานฯ

p11111เวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ลบ. 2 ซึ่งเป็นดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัดลพบุรี สภาพบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจัดทำแผนจำนวน 61 คน ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ลบ. 2 ผู้แทนกพท. ผู้แทนอกคศ. ประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่มงานสพป.ลบ. 2 ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสพป.ลบ. 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ส.ค. พ.ศ. 2558   ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ท่ามะนาว) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี.......งานประชาสัมพันธ์....ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 10:49 น.)

 

ปฐมนิเทศครูครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

DSC 0004 Smallเวลา 10.30 น. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมทั้งปฐมนิเทศ และให้แนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น 3) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ...........งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้505
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1136
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6744
mod_vvisit_counterเดือนนี้26216
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30494
mod_vvisit_counterทั้งหมด1426777

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.226.241.8
,
วันนี้วันที่: 31 ส.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์