วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 


 

630

 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

 


pr190558

 index sobkru 01


 

630

 ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ. และผอ. สถานศึกษา  หลักฐานสำหรับรายงานตัวอย่างละ 1 ฉบับ  1. สำเนาก.พ. 7  2. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


 

630

 ด่วนที่สุด ตามที่ได้แจ้งให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อมอบนโยบายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นั้น เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์อยู่ระหว่างปรับปรุงสนาม จึงไม่มีสถานที่จอดรถ จึงขอยกเลิกการประชุมผู้บริหาร คณะครูทั้งหมด และจะจัดประชุมเป็นรายอำเภอ ดังนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อำเภอหนองม่วง และอำเภอสระโบสถ์ ณ เทศบาล ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง วันที่ 7 มิถุนายน 2558 อำเภอลำสนธิ และอำเภอท่าหลวง ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งคณะครูทราบโดยด่วน


630

 ให้โรงเรียนที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือต้องการใช้ รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2557) เพื่อจัดสรรให้ทดแทนโดยผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 โรงเรียนใดที่ไม่เข้าไปรายงานจะไม่ได้รับจัดสรร หรือ โรงเรียนใดรายงานไม่ตรงกับความจริงก็จะไม่ได้รับจัดสรรเช่นกัน (ดูรหัสเข้าเว็บไซต์ที่ http://210.246.188.154/obecchannel/document/school55_moe.pdf)


630

    แจ้ง โรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรี เขต 2 สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558 [ดาวน์โหลดใบสมัคร] [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558)

 

 

โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม การดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ก)

-01วันที่ 23 เมษายน 2558 ภายใต้การนำของ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 (ภาค ก ) ความรู้ ความสามารถทั่วไป ไม่พบปัญหาการทุจริตการสอบแต่อย่างใด เนื่องจาก สพป.ลพบุรี เขต 2 มีการวางมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจอุปกรณ์สื่อสาร ตรวจสอบทุกคนก่อนเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจดูบัตรประจำตัวอย่างละเอียด (โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน) ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ก)

DSC 0004-01เวลา 9.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 (ภาค ก ) ซึ่งจะดำเนินการสอบ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 อนึ่งเวลา 14.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใสในการสอบ เน้นให้คณะกรรมการทุกคณะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ณ ห้องประชุม สพป.ลบ. 2 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

อบรมการสอนอ่าน - เขียน ภาษาไทย

DSC 0084-01เวลา 9.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมการสอนอ่าน- เขียนภาษาไทยที่ได้ผล และบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการสอนให้นักเรียนอ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

DSC 0018-01เวลา 9.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ก่อนการดำเนินการประชุม ประธานนำคณะผู้บริหารฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 

ถวายพระพร

IMG 5130เวลา 8.30 น. วันที่ 3ๅ มีนาคม 58 ดร. ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ถวายสักการะและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ร่วมกับคณะทำงานและครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูสำหรับครูผู้ช่วย ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 10:47 น.)

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1633
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3202
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8476
mod_vvisit_counterเดือนนี้27538
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38655
mod_vvisit_counterทั้งหมด1329538

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.145.174.178
,
วันนี้วันที่: 26 พ.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์