วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมองค์กร นิติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด บริการ เอื้ออาทร มุ่งมั่น ประสาน เรียนรู้
ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
รักษาการ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

patithinwork

adver
goverp

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
eoffice-obec
emony
gis
kamrong1
tab2
mdidหน่วยงานการศึกษาprnews_header

header sp-lri2

794387-img-1407205084-1


youtube all

ประชุมผู้บริหารกลุ่มสุวรรณภูมิ

DSC 0064-01เวลา 10.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2556 สพป.ลพบุรี เขต 2 นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกลุ่มสุวรรณภูมิ ชี้แจงข้อราชการได้เน้นในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการคิดพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ณ. โรงเรียนบ้านเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2013 เวลา 14:43 น.)

 

การนำเสนอเค้าโครงการวิจัย

DSC 0129-01เวลา 9.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2556 สพป.ลบ 2 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลบ 2 เป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สพป.ลบ 2 การนำเสนอเค้าโครงการวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับการวิพากย์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. ผศ.วินัย สมมิตร ประธาน กพท. สพป.ลบ 2 2. ดร.มโน ชุนดี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 3. ดร.ทิพวรรณ เลขวัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อม ผู้นำเสนองานวิจัย จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 คน ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2 ( อาคารท่ามะนาวชั้นบน) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

อบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร

DSC 0113-01เวลา 9.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2556 สพป.ลพบุรี 2 ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ฯ จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี  2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านจราจรที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฎิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2556 ลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

5 ธันวาคม 2556 พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

SAM 0358-01เวลา 9.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลบ 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาล เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เวลา 18.00 น.

 

ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ( อำเภอชัยบาดาล) สพป.ลบ. 2

-01เวลา 13.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ( อำเภอชัยบาดาล) สพป.ลพบุรี  เขต 2 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสังกัดประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอให้ข้าราชการในสังกัด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 15:11 น.)

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้806
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1525
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4284
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8211
mod_vvisit_counterเดือนนี้806
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33749
mod_vvisit_counterทั้งหมด1075870

Online (20 minutes ago): 35
Your IP: 23.20.63.27
,
วันนี้วันที่: 01 ต.ค., 2014
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์