วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

 


630 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2


 

630

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาและผู้อำนวยการศึกษา [ประกาศ] [ใบสมัครกลุ่มทั่วไป] [ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์]


 

630

การประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis  โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ๘ หลัก  ตามเอกสารที่จัดส่งให้ทาง E-office (จัดส่งให้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะได้นำข้อมูลไปจัดพิมพ์ลงในกระดาษคำตอบ


630แจ้งให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.ลบ.2 ที่มีสิทธิสามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด [1] [2]


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2557)

 


 

794387-img-1407205084-1

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

88416วันที่ 6 ก.ค.57 รองรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.โพธิ์นิมิตร

DSC 0143-01เวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รก. ผอ.สพป.ลบ 2 มอบหมายให้ นายอนุชาติ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป ลบ 2 เป็นประธานในการประชุม ครู,คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์มิตร เพื่อหามติในการยุบ เลิกโรงเรียนโพธิ์มิตร ให้ไปเรียนที่โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี โรงเรียนบ้านโพธิ์มิตร มีนักเรียน ทั้งสิ้น 20 คน

 

โครงการค่ายสาธารณสุขอาสาพัฒนาเพื่อน้องและชุมชน

DSC 0076

เวลา 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม   2557  ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2    เป็นประธานเปิดค่ายสาธารณสุขอาสาพัฒนาเพื่อน้องและชุมชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DSC 0084-01

เวลา 13.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม   2557  ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2    เป็นประธานในการประชุมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานและการขยายผลต่อไป ซึ่ง สพฐ. ถือเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูล ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

DSC 0076-01

เวลา 10.35 น. วันที่  3 กรกฎาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ  รก.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายวิชา  ทำเพียร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปีกนกซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ 5 คน เป็นครูผู้ช่วยทั้งหมด  พบปะเพื่อนครูและนักเรียนภายในห้องเรียน ซักถามปัญหาของครูผู้สอนพร้อมให้กำลังใจครูทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนางานการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

 

 

 

 

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1244
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5739
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6737
mod_vvisit_counterเดือนนี้23802
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27642
mod_vvisit_counterทั้งหมด1196811

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.89.53.55
,
วันนี้วันที่: 30 ม.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์