วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒  ภายในปี 2559 จะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพเทียบเคียงประชาคมอาเซียน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พึงใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

utq

banner-ss

งานศิลปหัตถกรรม

sillapa57

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาprnews_header

630

 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ. 2556 - 2558 มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย


pr190558

 index sobkru 01


 

630

 ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ. และผอ. สถานศึกษา  หลักฐานสำหรับรายงานตัวอย่างละ 1 ฉบับ  1. สำเนาก.พ. 7  2. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


 

630

 ด่วนที่สุด ตามที่ได้แจ้งให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อมอบนโยบายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นั้น เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์อยู่ระหว่างปรับปรุงสนาม จึงไม่มีสถานที่จอดรถ จึงขอยกเลิกการประชุมผู้บริหาร คณะครูทั้งหมด และจะจัดประชุมเป็นรายอำเภอ ดังนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 อำเภอชัยบาดาล ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ป.1) วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 อำเภอพัฒนานิคม ณ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (ยกเว้นครู ป.1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อำเภอหนองม่วง และอำเภอสระโบสถ์ ณ เทศบาล ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง วันที่ 7 มิถุนายน 2558 อำเภอลำสนธิ และอำเภอท่าหลวง ณ อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งคณะครูทราบโดยด่วน


630

 ให้โรงเรียนที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือต้องการใช้ รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2557) เพื่อจัดสรรให้ทดแทนโดยผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 โรงเรียนใดที่ไม่เข้าไปรายงานจะไม่ได้รับจัดสรร หรือ โรงเรียนใดรายงานไม่ตรงกับความจริงก็จะไม่ได้รับจัดสรรเช่นกัน (ดูรหัสเข้าเว็บไซต์ที่ http://210.246.188.154/obecchannel/document/school55_moe.pdf)


630

    แจ้ง โรงเรียนที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์สพป.ลพบุรี เขต 2 สามารถเข้าลงไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ http://goo.gl/forms/lbe87BcUc5  โดยจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 


630  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558 [ดาวน์โหลดใบสมัคร] [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 


630

 รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

 


630สถิติการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558)

 

 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

DSC 0144-0111 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เป็นการแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อน้ำ อ.ชัยบาดาล

19511วันที่ 11 ก.พ. 2558 นายอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจราชการตามนโยบายพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รร.บ้านบ่อน้ำ อ.ชัยบาดาล เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET/NT การอ่านออก-เขียนได้ การจัดการเรียนการสอน DLTV และการจัดกิจกรรมค่านิยม 12ประการแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น......งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19516วันที่ 11 ก.พ. 2558 นายอำนาจ คุ้มสภา รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บัวชุม อบต.ซับตะเคียน อบต.นาโสม และอบต.หนองยายโต๊ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนัก ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2558 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์......งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

พิธีพุทธาภิเษก

8 3 nวันที่ 8 กพ 58 สมเด็จพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญโญ) เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธรุ่นเก้าล้านมงคล เลื่อนยศปลดหนี้ มั่งมีศรีสุข ซึ่งพระครูไพบูล พัชรสุนทร (หลวงพ่อเณร) วัดซับอุดมมงคลธรรม สร้างเพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาของลพบุรีและเพชรบูรณ์ ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์......งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:30 น.)

 

ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ สพป.ลพบุรีเขต 2

DSC 0029 1วันที่10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดย ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลบ.2 พร้อม รอง ผอ.สพป.ลบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้การต้อนรับนายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ สพป.ลพบุรีเขต 2 และคณะ พร้อมทำหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นและกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ......งานประชาสัมพันธ์...ภาพ/รายงาน

 

head2


ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา เว็บครูไทย

thaimenu      engmenu
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ขณะนี้เวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

logo_emis

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ
กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
financeandasset@gmail.com
 
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

เข้าระบบสถิติผู้ใช้งาน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้496
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1297
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8230
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7581
mod_vvisit_counterเดือนนี้24832
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38655
mod_vvisit_counterทั้งหมด1326832

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 54.161.228.30
,
วันนี้วันที่: 23 พ.ค., 2015
จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์