วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาครบรอบ 9 ปี วันสถาปนา สพป.ลบ 2

DSC08043-01_resizeเวลา 9.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม  2555  ดร.มานะ   อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดงานครบรอบ  9  ปี  วันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 37 ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องระหว่างหลักสูตรแกนกลาง กับหลักสูตรสถานศึกษา  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของสพป.ลบ 2,  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด นำผลงานทางวิชาการ และผลผลิตที่เกิดจากการจัดการศึกษา มานำเสนอต่อสาธารณชน, เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานของสำนักงาน กับชุมชน , เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสพป.ลบ 2 และชุมชน  อนึ่ง ในการจัดงานครบรอบ 9 ปีวันสถาปนา สพป.ลบ 2 ครั้งนี้   จัดพิธีสงค์ถวายภัตราหารเพลพระสงค์  9  รูป มอบเกียรติบัตร จัดนิทรรศการทางวิชาการจากกลุ่มโรงเรียน  จำนวน 13  กลุ่ม การแสดงของนักเรียน  รับประทานร่วมกัน ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน
DSC08125-02_resize
DSC07997_resize
DSC08007_resize
DSC08018_resize
DSC08068_resize
DSC08081_resize
DSC08086_resize
DSC08103_resize
DSC08198_resize
DSC08211_resize
DSC08215_resize


 

 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159