วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษางานศิลปหัตถกรรมปี 2555

92sin-1

download_s ผังการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

download_s รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

download_s ผังการประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

download_s  เกณฑ์การแข่งขัน สาระวิทยาศาสตร์

ประกาศ
ข้อตกลงร่วมในการประกวดและแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

ข้อ ๑  การรายงานตัวเข้าประกวดและแข่งขัน

ผู้เข้าประกวดและแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน

ภาคเช้า  : เวลา ๐๘.๓๐ น.

ภาคบ่าย : เวลา ๑๒.๓๐ น.

ข้อ ๒  กรณีตัวแทนกลุ่มที่เข้าประกวดแข่งขันเจ็บป่วยกระทันหัน จำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ให้รับรองข้อมูลโดยประธานกลุ่มโรงเรียนและดำเนินการ ดังนี้

ประเภทเดี่ยว : ให้จัดผู้ที่ได้ลำดับต่อไปเข้าแข่งขันแทน

ประเภททีม : ให้ทีมโรงเรียนเดิมจัดตัวแทนเข้าแข่งขันให้ครบทีม
การแข่งขัน

ข้อ ๓  กรณีผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลากำหนด ให้คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันได้ในระยะเวลาที่เหลือตามกำหนดเท่านั้น

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159