วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร
Boss T
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประกาศ

Conference

amss banner

banner vt

banner-prb

manual lbr2

 info.go.th

tepe

banner rubstu2

 22222

patithinwork

naru

banner-ss

eoffice-obec
emony
kamrong1
tab2


หน่วยงานการศึกษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

SDC10210-01เวลา 8.00 น. ( 30 มีนาคม 2556 ) ดร.มานะ  อัครบัณฑิต  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล (วัดลำนารายณ์) จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ปรากฏชัดในความทรงจำของพสกนิกรไทย ทรงนำความร่มเย็นสุขสวัสดิ์มาสู่ประเทศชาติและพสกนิกรไทย ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทรงดำริโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ ทรงเป็นพระพ่อแห่งแผ่นดินที่ทรงเมตตาต่อราษฎรตลอดมามิเสื่อมคลาย ทรงเป็นมิ่งขวัญสูงล้นของประชาชนชาวไทย
เป็นบุญวาสนายิ่งของประชนชนทุกหมู่เหล่าที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร พระองค์ทรงงานด้านการศึกษาและด้านพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันทำนุบำรุงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนจะได้สนองพระเดชพระคุณพระองค์ท่าน ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงปิดการศึกษา ได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตน เพื่อน้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการบรรพชาครั้งนี้น้อมเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ดังนั้น  สพป.ลบ 2  จึงได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-9 เมษายน 2556  เพื่อน้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการบรรพชาครั้งนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85พรรษา และเยาวชนที่ได้รับการบรรพชา จะได้รับการอบรมคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยส่งเสริมให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป  ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน
SDC10210-02
SDC10210-03
SDC10210-04
SDC10210-05
SDC10210-06
SDC10210-07
SDC10210-08
SDC10210-09
SDC10210-10
SDC10210-11
SDC10210-12
SDC10210-13
 

Add comment

Security code
Refresh

pic detail page11

b 50 50 logo obec

 สพป. ลพบุรี เขต 2 จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ในวันที่ 1 กพ. 2559 ณ สพป. ลพบุรี เขต 2 เวลา 08.30 น. ดูรายละเอียด


 

 

Banner Form

banner 150159