หน้าหลักเว็บบอร์ด หน้าหลักเว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรี

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    หน้าหลักเว็บบอร์ด -> บอร์ดสำหรับ ถาม-ตอบปัญหาทั่วไป ชื่อผู้ใช้: สพปลบ รหัสผ่าน: สพปลบ2
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
สพปเข้าร่วม: 01 Dec 2011
ตอบ: 300

ตอบตอบเมื่อ: Thu Oct 18, 2012 11:26 am    เรื่อง: โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรี ตอบโดยอ้างข้อความ

ประกาศโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
----------------------------------------
ด้วยโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2556 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ที่ ศธ. 04130/4139 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตามโครงการที่ 7: โครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อจัดจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ค่าจ้าง 5,700 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุระหว่าง 18-60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(Cool ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
(9) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1). เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
( 2 ) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
( 3 ) เป็นเพศชาย / หญิง
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนละ 5,700 บาท
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ
4. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนน้ำสุด
วิไลประชาสรรค์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 เวลา 08.30น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
(ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่
ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


6. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้า รับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่น สมัคร เข้ารับการคัดเลือก

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ หน้าห้องธุรการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ โทร 08-5679-8731

8. หลักสูตรและการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และสอบโดยการสัมภาษณ์

9. กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
ทำการทดสอบในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 ที่โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามเวลาดังนี้

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ
30 ตุลาคม พ.ศ.2555
เวลา 9.00 11.00 น.
เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป
สอบความรู้ทั่วไป
สอบสัมภาษณ์
50
50

10. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงสุดลงมาตามลำดับ

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
12.1 ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง แต่ทั้งนี้จะมีการ
ลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยสามารถเลิกจ้างได้หากไม่ได้รับจัดสรรเงินสำนักงบประมาณ
12.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
12.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการเรียนร่วมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
12.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

13. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นายสำริด ฟันเฟื่องฟู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กำหนดการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2
...................................

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 19-23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 รับสมัคร
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประกาศผลการคัดเลือก
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    หน้าหลักเว็บบอร์ด -> บอร์ดสำหรับ ถาม-ตอบปัญหาทั่วไป ชื่อผู้ใช้: สพปลบ รหัสผ่าน: สพปลบ2 ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group