e-office
[ สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ | ค้นหนังสือราชการจากโรงเรียน | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา ]

ที่
ลงวันที่
        เรื่อง (หนังสือราชการจากสถานศึกษา)
      โรงเรียน
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
 
0092
08-05-2563
 ส่งประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บ้านเขารวก
0075
01-05-2563
 ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม (แก้ไข)
 บ้านสระเพลง
0075
01-05-2563
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเดือนพฤษภาคม
 บ้านสระเพลง
0031
10-04-2563
 ส่งแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านหนองเสมา
0062
09-04-2563
 ขอส่งแบบกำกับ ติดตามการนำผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานไปใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน
 บ้านปรางค์น้อย
0061
08-04-2563
 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านปรางค์น้อย
0016
08-04-2563
 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
 บ้านหนองตะแบก

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.