E-Office Lbr2
พิมพ์คำที่ต้องการค้น :

ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (ประกาศสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
      กลุ่ม/หน่วย

[ กลับหน้าปัจจุบัน ]
 Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
porteerapat@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.